Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
petak
-2°C

indikativni plan objave natječaja 08.01.2018

Obrazac za godišnji plan natječaja
Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. 04.01.2018

Općina Lokve raspisala je natječaje za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2017./2018.
Ove godine za dodjelu stipendija raspisana su ukupno dva natječaja i to:

- NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha – 2 učenika/studenta

- NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2017./2018. prema socijalnim kriterijima – 2 učenika/studenta

Na temelju svakog natječaja dodijelit će se ukupno 4 stipendija: 2 učeničkih i 2 studentskih.

Iznos stipendija utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno.
Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2017./2018. za razdoblje deset mjeseci.

Rok za podnošenje prijava na sve vrste Natječaja je do 31.siječnja 2018. godine.

Odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija

Natječaj-za-dodjelu-stipendija-učenicima-i-studentima

Prijavni-list- Kriteriji socijalni

Prijavni-list-Kriteriji uspjeh

Izjava

Izjava o boravištu
Obavijest kandidatima za testiranje 19.06.2017

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOKVE
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 103-01/15-01704
URBROJ :2112-02/5-17-2

Lokve, 19. lipanj  2017. god.


Predmet : Obavijest kandidatima za testiranje

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca u Općini Lokve -  Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti ( 1 izvršitelj/ica) da će se testiranje kandidata održati : dana 27. lipnja 2017. god. sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51 316 Lokve.

Lista kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete ;

 1. Jadranka Andrić- Maravić
 2. Davor Šporer
 3. Petra Mrle
 4. Doris Kolar

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Predsjednik povjerenstva za provedbu natječaja
PODACI vezani uz natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti 30.05.2017

PODACI  vezani uz natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti

( 1 izvršitelj/ica) u Općini Lokve – Jedinstveni upravni odjel uz probni rad o 3 (tri) mjeseca

Natječaj je objavljen u 24 SATA  07. svibnja 2017. god.

Opis poslova radnog mjesta :

 • obavlja sve poslove iz domene koordinacije i suradnje odbora Općine, socijalne, zdravstvene skrbi te provodi upravni postupak
 • obavlja sve poslove u svezi dodjele stipendije i pomoći za učenike i studente
 • obavlja poslove vezane uz javne potrebe općine
 • obavlja poslove vezane uz službu web FB stranicu
 • obavlja poslove vezane uz praćenje vijesti o Općini Lokve u mediji i stvar baza istu (Press cliping)
 • obavlja poslove objave akata u službenom listu i na web stranici
 • obavlja poslove u svezi dodjele javnih priznanja
 • sudjeluje u izradi općinskog proračuna
 • sudjeluje u organizaciji i pripremi sjednica općinskog vijeća, dostavlja materijale za sjednice općinskog vijeća, vodi izrađuje zapisnike istih, izrađuje pismene otprave istih
 • kontrolira i obračunava evidencije utroška goriva temeljem dostavljene dokumentacije te putnih naloga
 • obavlja administrativne i protokolarne poslove za potrebe općine
 • obavlja poslove uredskog poslovanja
 • obavlja poslove otpreme i prijema pošte
 • obavlja poslove urudžbenog zapisnika i vodi poslove arhive, skrbi o arhivskom materijalu i surađuje sa državom arhivom vezano uz arhivsku građu, predlaže pravila klasifikacije i urudžbiranja predmeta, vodi registar odluka općinskog vijeća, vodi poslove pisarnice
 • ažurira bazu službenih podataka koji se odnose na komunalnu naknadu i doprinos, poslovne prostore, javne površine te kuće za odmo0r, prati izvršenje istih te vrši naplatu i prisilnu naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa
 • obavlja poslove kontrole i nadzora potrošnje fiksne-mobilne telefonije, interneta koji se nalazi u vlasništvu općine
 • sudjeluje u praćenju javnih natječaja te priprema materijale za prijavu općine za sufinanciranje raznih projekata i programa od strane EU, RH, PGŽ-a i sl, vrši nadzor nad njihovim trošenjem te dostavlja potrebna izviješća u svezi istih
 • sudjeluje i priprema i kontrolira potrebnu dokumentaciju prema fondovima EU,RH i PGŽ te koordinira rad sa konzultantskim kućama
 • obavlja poslove praćenja i distribucije e-pošte domene lokve.hr
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik ili načelnik

Podaci o plaći :

Osnovica za obračun plaće u bruto iznosu od  4.342,51 kn

Postotak uvećanja za svaku navršenu godinu radnog staža 0,5 %

Prethodna  provjera znanja i sposobnosti kandidata : obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Kandidati su obvezni pristupit provjeri znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu. Najmanje pet dana prije održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti na web stranici Općine Lokve www.lokve.hr i oglasnoj ploči Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51 316 Lokve objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje :

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15 )
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11 )
 • Zakon o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“, br. 47/09 )
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“,br.36/95, 70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94713,153/13,147/14 i 36/15 )
 • Zakon o proračunu ( „Narodne novine“, br. 87/08 i 136/12 i 15715 )
 • Statut Općine Lokve ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 18/13 )
 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lokve ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 33/09 )

 

                                                                                                Pročelnik

                                                                                            Dragan Šafar

 
Natječaj za upis djece u odjel predškolskog odgoja i obrazovanja 11.05.2017

vrtić1vrtić2
Javni natječaj- Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti 07.05.2017

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine 86/08 i 61/11- dalje u tekstu: Zakon),  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca u Općinu Lokve -  Jedinstveni upravni odjel

 • Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti ( 1 izvršitelj/ica)

Stručni  uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog ili drugog društvenog smjera
 • 3 godine radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu odgovarajuće struke. Osim stručnih uvjeta za prijem u službu kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11).

U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijem postoje zapreke propisane člankom 15. i 16. Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. (NN 86/08 i 61/11).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Natjecati s mogu i kandidati bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu da ispit polože u zakonskom roku.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( ugovor, rješenje, odluke i sl.).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Lokve (www.lokve.hr) i na oglasnoj ploči Općine Lokve ( Šetelište Golubinjak 6. ) objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i oglasnoj ploči objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje 5 dana prije održavanje provjere. Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz pisanog testiranja.

Kandidati su  prijavu na natječaj obvezni priložit ;

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslik diplome ),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 • preslik svjedodžbe o položenom stručnom ispitu ( ako kandidati imaju položen državni stručni ispit )
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu ( ispis elektroničnog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim  u evidenciji Hrvatskog zavod za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine što se dokazuje ( ugovorom o radu, rješenjem i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje 3 godine koje je evidentirano u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje o nekažnjavanju (original ne stariji od 3 mjeseca),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak ( ne starije od 3 mjeseca)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat  nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Prijave na  natječaj

podnose se u roku osam (8) dana od objave natječaja u 24 sata  na adresu Općina Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51 316  Lokve s naznakom «Natječaj »- ne otvarati.

Prijave se mogu dostaviti i u pisarnici Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51 316 Lokve.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                Općina Lokve

 
Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« 06.02.2017

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

LINK

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-1-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima-provedba-tipa-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima-nn-1202016/

shutterstock_97336082-680x453
Natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Cilje ove operacije je pružanje pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju ali im nedostaju glavni resursi. Potpora će pomoći da ista postanu komercijalno održiva, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru Mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 42/2015 i 6/2017) objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

LINK

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

indeksiraj
Natječaj za financiranje javnih potreba u 2017. godini 31.01.2017

Natječaj za javne potrebe u 2017 godini. Word verzija

—————————————————————————————————–

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14), te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine 26/15“), Općina Lokve raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2017. GODINI

Općina Lokve poziva sve udruge, organizacije civilnog društva, ustanove čiji osnivač nije Općina, da se prijave na ovaj javni natječaj za financiranje programa/projekta u  okviru Programa javnih potreba u 2017. godini (u daljnjem tekstu Natječaj).

 • Razdjel 002, glava 003  program 1008, aktivnost A100801  Kultura  ukupno : 30.000,00   kuna,
 • Razdjel 002, glava 003, program 1007, aktivnost A100703 Sport ukupno: 117.500,00  kuna,
 • Razdjel 002, glava 003, program 1008, aktivnost A108002 Ostale društvene djelatnosti ukupno:   37.500,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom   program/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je  110.000,00 kuna.

Kroz Program javnih potreba podupiru se programi/projekti usmjereni na:  kulturu, tehničku kulturu, sport, odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave i povećanje turističke ponude povezano s nekim od prethodnih prioritetnih područja

Podnositelji prijava dužni su uz prijavu na Natječaj dostaviti dokumentaciju kako slijedi:

Rok za podnošenje programa/projekta po ovom Natječaju je 30 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Općine Lokve.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno sa Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj stranici Općine Lokve: www.lokve.hr

Popunjena i ovjerena prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom ili osobno (predaja u pisarnici Općine), uz napomenu – „Prijava na natječaj za Javne potrebe 2017.g.“, dok se dokumentacija u elektroničkomobliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatomobliku, na adresu:

OPĆINA LOKVE
Šetalište Golubinjak 6
51316 Lokve
s napomenom:

„Prijava na natječaj za Javne potrebe 2017.g.- ne otvarati“

Sve dodatne informacije nalaze se u Uputama za prijavitelje koje su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom objavljene na mrežnoj stranici Općine Lokve: www.lokve.hr, a također mogu se dobiti i telefonom na broj +385 51 831 255, odnosno na adresu e-pošte: opcina@lokve.hr
Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2016./2017 07.12.2016

Općina Lokve raspisala je natječaje za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2016./2017.
Ove godine za dodjelu stipendija raspisana su ukupno dva natječaja i to:

- NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2016./2017. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha – 2 učenika/studenta

- NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2016./2017. prema socijalnim kriterijima – 2 učenika/studenta

Na temelju svakog natječaja dodijelit će se ukupno 4 stipendija: 2 učeničkih i 2 studentskih.

Iznos stipendija utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno.
Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2016./2017. za razdoblje deset mjeseci.

Rok za podnošenje prijava na sve vrste Natječaja je do 20. prosinac 2016. godine.
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

    Lokve Psi    
×
Brzi linkovi

proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

srk lokvarka

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.