Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
9°C

Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« 06.02.2017

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

LINK

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-1-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima-provedba-tipa-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima-nn-1202016/

shutterstock_97336082-680x453
Natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Cilje ove operacije je pružanje pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju ali im nedostaju glavni resursi. Potpora će pomoći da ista postanu komercijalno održiva, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru Mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 42/2015 i 6/2017) objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

LINK

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

indeksiraj
Natječaj za financiranje javnih potreba u 2017. godini 31.01.2017

Natječaj za javne potrebe u 2017 godini. Word verzija

—————————————————————————————————–

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14), te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine 26/15“), Općina Lokve raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2017. GODINI

Općina Lokve poziva sve udruge, organizacije civilnog društva, ustanove čiji osnivač nije Općina, da se prijave na ovaj javni natječaj za financiranje programa/projekta u  okviru Programa javnih potreba u 2017. godini (u daljnjem tekstu Natječaj).

 • Razdjel 002, glava 003  program 1008, aktivnost A100801  Kultura  ukupno : 30.000,00   kuna,
 • Razdjel 002, glava 003, program 1007, aktivnost A100703 Sport ukupno: 117.500,00  kuna,
 • Razdjel 002, glava 003, program 1008, aktivnost A108002 Ostale društvene djelatnosti ukupno:   37.500,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom   program/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je  110.000,00 kuna.

Kroz Program javnih potreba podupiru se programi/projekti usmjereni na:  kulturu, tehničku kulturu, sport, odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave i povećanje turističke ponude povezano s nekim od prethodnih prioritetnih područja

Podnositelji prijava dužni su uz prijavu na Natječaj dostaviti dokumentaciju kako slijedi:

Rok za podnošenje programa/projekta po ovom Natječaju je 30 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Općine Lokve.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno sa Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj stranici Općine Lokve: www.lokve.hr

Popunjena i ovjerena prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom ili osobno (predaja u pisarnici Općine), uz napomenu – „Prijava na natječaj za Javne potrebe 2017.g.“, dok se dokumentacija u elektroničkomobliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatomobliku, na adresu:

OPĆINA LOKVE
Šetalište Golubinjak 6
51316 Lokve
s napomenom:

„Prijava na natječaj za Javne potrebe 2017.g.- ne otvarati“

Sve dodatne informacije nalaze se u Uputama za prijavitelje koje su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom objavljene na mrežnoj stranici Općine Lokve: www.lokve.hr, a također mogu se dobiti i telefonom na broj +385 51 831 255, odnosno na adresu e-pošte: opcina@lokve.hr
Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2016./2017 07.12.2016

Općina Lokve raspisala je natječaje za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2016./2017.
Ove godine za dodjelu stipendija raspisana su ukupno dva natječaja i to:

- NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2016./2017. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha – 2 učenika/studenta

- NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2016./2017. prema socijalnim kriterijima – 2 učenika/studenta

Na temelju svakog natječaja dodijelit će se ukupno 4 stipendija: 2 učeničkih i 2 studentskih.

Iznos stipendija utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno.
Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2016./2017. za razdoblje deset mjeseci.

Rok za podnošenje prijava na sve vrste Natječaja je do 20. prosinac 2016. godine.
NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA U POSLOVNOJ ZONI sleme k1/1 29.07.2016

Raspisan je natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Sleme K1/1, a isti će biti objavljen 31. srpnja 2016. godine u novinskom izdanju 24 SATA.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje :

Natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni- Sleme K1-1- PDF

Pismo (Obrazac) ponude

Izjava

 
Obavijest kandidatima za testiranje 09.12.2015

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOKVE

JEDINSTVENI UPRAVNI  ODJEL

 

 Klasa : 103-01/15-01/04

Urbroj :2112-02/4-15-1

Lokve, 09. prosinca 2015. god.

 

 Predmet : Obavijest kandidatima za testiranje

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na javni natječaj za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve na određeno vrijeme na radno mjesto administrativnog tajnika – 1 izvršitelj/ica da će se testiranje kandidata održati :

dana 16. prosinca 2015. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51 316  Lokve.

Lista kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete.

 1. Maja Pintar
 2. Jasna Blašković
 3. Lucija Bradičić
 4. Irena Mance
 5. Nikola Papić
 6. Lara Bulić
 7. Doris Kolar

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

                                                   Predsjednik povjerenstva za provedbu natječaja

 
Natječaj za prijem u službu JUO-Administrativni tajnik 26.11.2015

PODACI vezani uz natječaj za prijem u službu na određeno vrijeme od 3 (tri) mjeseca na radno mjesto  ADMINISTRATIVNI TAJNIK  ( 1 izvršitelj/ca)  u Općini Lokve – Jedinstveni upravni odjel uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca.

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Općine Lokve, odnosno zavoda za zapošljavanje dana 26. studenog 2015. god.

Rok za podnošenje prijava je 04. prosinac 2015. god.

Opis poslova radnog mjesta :

Vrši protokolarne poslove za potrebe općinskog načelnika, općinskog vijeća, sudjeluje u organizaciji i pripremi sjednica općinskog vijeća, dostavlja materijale za sjednice općinskog vijeća, vodi i izrađuje zapisnike sa istih, izrađuje pismene otprave istih ;

Vodi poslove arhive, skrbi o arhivskom materijalu i  surađuje s državnim arhivom vezano uz arhivsku građu, predlaže pravila klasifikacije i urudžbiranja predmeta, vodi registar odluka općinskog vijeća, vodi poslove pisarnice ,

Dostava akte na nadzor i objavu, vodi evidenciju o postavljenim pitanjima vijećnika i brine za pravovremenu dostavu odgovora ;

Vodi evidenciju o nagrađenima Općine Lokve ;

Obavlja upravno-administrativne i tehničke poslove za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća ;

Prima stranke i usmjerava ih nadležnim osobama, vodi telefonsku centralu, obavlja poslove pisarnice i arhive, obavlja poslove evidencije za potrebe tijela Općine Lokve ;

Vodi poslove iz područja socijalne skrbi, vodi zapisnike javnih rasprava u postupku donošenja prostornih planova i drugih javnih rasprava uz djelokrug rada općinskih tijela ;

Organizira i vodi poslove suradnje Općine i raznih udruga te obavlja i druge poslove po nalogu Predsjednika Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i pročelnika.

Podaci o plaći;

Osnovica za obračun plaće u bruto  iznosu od   4.342,51 kn
Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta   1.1
Postotak uvećanja za svaku navršenu godinu  radnog staža 0.5%

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata  obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu. Najmanje 5 dana prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti na web stranici Općine Lokve www.lokve.hr  i oglasnim pločama Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6, 51 316 Lokve i oglasnoj ploči zavoda za zapošljavanje grada Delnice, Trg 138. brigade HV 4, 51 300 Delnice objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata kao i lista kandidata koji ispunjavaju formalna uvjete iz natječaja i koji se pozivaju na pismeno testiranje.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje :

* Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „ Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
*Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)samoupravi („ Narodne novine“, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst),
*Zakon o općem upravnom postupku samoupravi ( „ Narodne novine“, br. 47/09)
*Uredba o uredskom poslovanju ( „ Narodne novine“, br. 7/09)
*Statut Općine Lokve  (˝Službene novine Primorsko-goranske županije“ 18/13)
*Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lokve (˝Službene novine Primorsko-goranske županije“ 33/09)

Klasa : 103-01/15-01/04
Urbroj: 2112-02/4-15-1
Lokve, 26. listopad 2015. god.

                                                                                                         Pročelnik

                                                                                                Dragan Šafar, dipl.iur.

 

 
Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2015./2016.

Općina Lokve raspisala je natječaje za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2015./2016.
Ove godine za dodjelu stipendija raspisana su ukupno dva natječaja i to:

- NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2015./2016. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha – 2 učenika/studenta

- NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2015./2016. prema socijalnim kriterijima – 2 učenika/studenta

Na temelju svakog natječaja dodijelit će se ukupno 4 stipendija: 2 učeničkih i 2 studentskih.

Iznos stipendija utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno.
Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2015./2016. za razdoblje deset mjeseci.

Rok za podnošenje prijava na sve vrste Natječaja je do 7. prosinac 2015. godine.

Odluka kriterija za dodjelu stipendija

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima

Prijavni-list-socijalni kriteriji

Prijavni-list-kriteriji uspjeh

Izjava
JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA IZ PRORAČUNA OPĆINE LOKVE ZA 2016.GODINU 24.11.2015

J A V N I    N A T J E Č A J
ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA IZ PRORAČUNA
OPĆINE LOKVE ZA 2016.GODINU

I.

Predmeti Natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga za provedbu programa javnih potreba u djelatnosti prosvjete, kulture, sporta, socijalne skrbi,kao i ostalih programa potreba udruga građana , koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Lokve u 2016.godine

II.

Pravo podnošenja prijave na Natječaju imaju registrirane udruge, klubove,  društva, ustanove,organizacije, te fizičke i pravne osobe  koje su se svojim statusom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranje iz prethodne točke ovog Natječaja, a čije je sjedište odnosno  prebivalište na području Općine Lokve ili su njihovi programi od općeg/javnog interesa za Općinu Lokve

III.

Prihvatljivi prijavitelji iz točke II. mogu se javiti na ovaj Natječaj s više prijedloga programa, ali to ne znači da po svakom od njih moraju ostvariti novčana sredstva potrebna za njihovu provedbu.Svaki program prijavljuje se zasebno.

IV.

Prednost će imati programi koji će sa svojim sadržajem poticati:

 • ostvarenje većeg standarda u predškolskom odgoju i školstvu
 • ostvarenje većeg standarda u zdravstvu is socijalnoj skrbi
 • uključivanje osoba mlađih od 18 godina u rad kulturnih i sportskih udruga i poticanje       kreativnog izričaja mladih
 • afirmaciju kulturnog i sportskog identiteta Općine Lokve
 • održavanja manifestacija od posebne važnosti za Općinu
 • promidžbu općine Lokve

V.

Prijedlozi programa moraju biti u pisanoj formi i trebaju obvezno sadržavati:

 1. popunjeni Obrazac osnovnih podataka o programu (JP16-PR)
 2. popunjeni Obrazac osnovnih podataka o udruzi (JP16-OP)
 3. popunjen Obrazac Proračuna za provođenje programa  (JP16-FPR)
 4. izjavu o partnerstvu potpisanu i ovjerenu od strane svih navedenih partnera (opcija)
 5. preslika važećeg dokaza o registraciji udruge/podnositelja prijave – Izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske, Registra neprofitnih organizacija odnosno izvadak iz drugog odgovarajućeg registra u koji se upisuju druge pravne osobe koje su prihvatljivi prijavitelji
 6. godišnji financijski izvještaj udruge/podnositelja prijave o prihodima i rashodima odnosno primicima i izdacima za 2014.godinu.

VI.

Prijedlozi programa pripremljeni u skladu s ovim natječajem dostavljaju se zaključno do . 2. prosinca  2015.godine osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu:

OPĆINA LOKVE
Šetalište Golubinjak 6 , 51316 LOKVE
s naznakom za „PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA“

Zakašnjele ili nepotpune prijave, kao i one koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima i nisu podnesene u obliku naznačenom u Natječaju, odnosno ne podnese na propisanim obrascima neće se razmatrati.

VII.

Po izvršenju postupka otvaranja i pregleda pristiglih prijava i provedenom postupku odabira prijava, konačnu odluku o financiranju  donosi, na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Lokve prilikom usvajanja Proračuna Lokve  za 2016. godinu i programa javnih potreba za 2016.godinu.

VIII.

Podnositelji prijedloga biti će pisano obaviješteni o prihvaćanju njihovih programa nakon usvajanja Proračuna Općine Lokve

S podnositeljem prijedloga kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe Proračuna Općine Lokve za 2016.godinu, Općina Lokve će sklopiti Ugovor o sufinanciranju za 2016.godinu.

IX.

Tekst Natječaja objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Lokve i na web stranici Općine Lokve www.lokve.hr

Javni natječaj 2015-Word vezija

OBRASCI:
1.Obrazac osnovnih podataka o programu (JP16-PR)
2.Obrazac osnovnih podataka o udruzi (JP16-OP)
3.Obrazac Proračuna za provođenje programa (JP16-FPR)
4.Izjava o Partnerstvu

 

 

 

 
JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Općine Lokve II 24.09.2015

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i Odluke Općinskog načelnika Klasa: 022-01/15-01/02, Urbroj: 2112-02/4-15-1 od 29.siječnja 2015. godine, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Općine Lokve

I. Predmet prodaje

a) Renault Laguna

Vlasnik vozila: Općina Lokve, Šetalište Golubinjak 6, 51316 Lokve, OIB: 28587364712
Vrsta vozila: osobni automobil
Marka i tip vozila: Renault Laguna
Model vozila 1.9 DCI DYNAMIO
Snaga motora: 88 kW
Radni obujam motora: 1870 ccm
Vrsta motora: DIESEL – EURO III
Boja vozila: Siva s efektom
Broj šasije: VFIBGCGB63444311
Država proizvodnje: Francuska
Godina proizvodnje: 2005.
Datum prve registracije: 03.10.2005.
Registriran do: 28.09.2015.
Broj prijeđenih kilometara:  233 000
Početna cijena: 22.500,00 kn

II. Način i uvjeti prodaje

Prodaja će se obaviti prikupljanjem pisanih ponuda, isključivo fizičkim osobama hrvatskim državljanima ili pravnim osobama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Potrebno je prethodno izvršiti uplatu jamčevine u iznosu od :

a) 4.000,00 kuna

na račun Općine Lokve: HR7724020061823700007, model 24,  poziv na broj 7757-OIB uplatitelja

Ponude koje ne sadrže dokaz o uplati jamčevine neće se razmatrati.
Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.
Ponuditelju s kojim bude sklopljen ugovor o kupoprodaji jamčevina se uračunava u cijenu. Ukoliko odabrani ponuditelj ne potpiše ugovor o kupoprodaji ili ne uplati ugovoreni kupoprodajni iznos od dana potpisivanja ugovora, jamčevina se ne vraća.
Prodaja automobila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.
Vozilo se može pogledati u periodu od 24. rujna 2015. do 01. listopada 2015., na adresi Šetalište Golubinjak 6, 51316 Lokve, uz prethodnu najavu na telefonski broj 051/831-225.

III. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

- naziv odnosno ime i prezime, točnu adresu, telefon i OIB ponuditelja.

- Presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvatka iz sudskog odnosno obrtnog registra

- Dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- Broj računa za povrat jamčevine ponuditeljima čija ponuda ne budu odabrana,

- Ponuđena kupoprodajna cijena,

Podnošenjem ponude ponuditelj prihvaća rok valjanosti ponude od najmanje 30 dana od zadnjeg dana za podnošenje ponude.
Pored ugovorne cijene kupac snosi i sve kupoprodajne troškove (prijenos vlasništva, ovjere kod javnog bilježnika i sl.)

IV. Rok za dostavu ponude

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj –Ponuda za kupnju automobila“, na adresu:

Općina Lokve

Šetalište Golubinjak 6

51316 Lokve

neposredno ili putem pošte preporučeno.
Rok za dostavu ponuda je 01. listopad 2015.g. do 12,00 sati

V. Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz natječaja i nudi najvišu ponuđenu cijenu. U slučaju da se više ponuditelja ponude istu cijenu koja je ujedno i najviša, najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona koja je ranije pristigla.
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja ugovora ili ako ne uplatiugovoreni iznos u roku, vozilo će se prodati ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja i koji je ponudio prvu nižu cijenu.

O izboru najpovoljnije ponude ponuditelj će biti obaviješten pisanim putem u roku 8 dana od dana otvaranja ponuda.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Općinom Lokve u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrati će se da je odustao od ponude.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

VI. Ostalo

Ovaj javni natječaj objaviti će se na oglasnim pločama Općine Lokve i službenoj internetskojstranici Općine Lokve www.Lokve.hr.

Općinski načelnik

Toni Štimac
23. DJEČJA ŽABARSKA I 41. ŽABARSKA NOĆŽABARSKA NOĆ

    17883877_1144524648989916_1518130945350766061_n    
×
23. DJEČJA ŽABARSKA I 41. ŽABARSKA NOĆŽABARSKA NOĆ


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.