Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
0°C

Prijedlog izmjena i dopuna PPU Općine Lokve-Kartografski prikaz

Odredbe – PPUO Lokve – izmjene i dopune

Kartografski prikaz u mjerilu 5000
Građevinska područja

Kartografski prikaz u mjerilu 25000
Korištenje i namjena površina, infrastrukturni sustavi i mreže, uvjeti korištenja i zaštite prostora…..

Sažetak – PPUO Lokve – izmjene i dopune
Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13) i Odluke načelnika Općine Lokve Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve objavljuje

J A V N U    R A S P R A V U

o

prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve provesti će se u razdoblju od 23.02.2017. godine do 09.03.2017. godine.

Javni uvid u Plan moći će se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 8,00 do 16,00 sati u vijećnici Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6  te na mrežnim stranicama – www.lokve.hr

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se:

28. 02. 2017. u 17,00 sati, u Vijećnici Općine Lokve

Pozivaju se zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Općini Lokve, Jedinstvenom upravnom odjelu, Šetalište Golubinjak 6, Lokve.  Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani s adresom podnositelja, u protivnom se neće razmatrati. Rok za dostavljanje mišljenja, prijedloga i primjedbi je 09.03.2017. godine.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LOKVE

KLASA:350-01/15-01/01
UR.BROJ:2112-02/5-17-6
Lokve; 15. veljače 2017.
Izmjene i dopune UPU 8 – Poslovna zona Sleme

Izmjene i dopune UPU 8 – Poslovna zona Sleme

Izmjene i dopune UPU 8 – Grafika
Javni poziv za prijedloge ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE LOKVE

Općinsko vijeće Općine Lokve, na 13. sjednici održanoj 20. travnja 2015. godine, donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve (službene Novine Općine Lokve broj 2/2015).

PRIJEDLOZI GRAĐANSTVO PROSTORNI PLAN-DOCX

PRIJEDLOZI GRAĐANSTVO PROSTORNI PLAN – PDF

U svrhu učinkovitije pripreme stručnih rješenja za izradu Izmjena i dopuna Plana upućuje se javni poziv građanima da svoje prijedloge za  Izmjene i dopune PPU Općine Lokve predaju Općini preko pripremljenog obrasca (link Ili preuzet obrazac u Općini Lokve).

Pristigli prijedlozi razmatrat će se u odnosu na stručne kriterije koji obuhvaćaju usklađenost sa zakonskom regulativom i Prostornim planom Primorsko-goranske županije (Službene Novine PGŽ 32/2013), te primjerenost prijedloga prostornim mogućnostima i konceptu razvoja Općine.

Rok za predaju prijedloga je 15.06.2016

fb
OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LOKVE

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Općina Lokve, Jedinstveni upravni odjel,  kao Nositelj izrade objavljuje


OBAVIJEST O IZRADI  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE LOKVE

Općinsko vijeće Općine Lokve donijelo je Odluku o izradi  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve (Službene novine Općine Lokve, broj 02/15).

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

Detaljne informacije o tijeku izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lokve, na web stranici Općine Lokve  na internetskoj adresi: www.lokve.hr ili na broj telefona 051/831-255.

 

                                                                                                                                            Jedinstveni upravni odjel
Prostorni planovi i značjke područja

Prostorni plan-Tekstualni dio
———————————————————————————————————————
Prostorni plan-Infrastruktirna i mreže

Prostorni plan-korištenje i namjena površina

Prostorni plan-Građevinska područja 4.1

Prostorni plan-Građevinska područja 4.2

Prostorni plan-Građevinska područja 4.3

Prostorni plan-Građevinska područja 4.4

Prostorni plan-Građevinska područja 4.5

Prostorni plan-Građevinska područja 4.6

Prostorni plan-Građevinska područja 4.7

Prostorni plan-Uvjeti korištenje i zaštita prostora 3a

Prostorni plan-Uvjeti korištenje i zaštita prostora 3b

Prostorni plan-Uvjeti korištenje i zaštita prostora 3c
———————————————————————————————————————
Karta osjetljivosti prostora

Karta vodozaštitnih područja Prirodne značajke-Geološka karta

Prirodne značajke-Klimatske osobitosti

Prirodne značajke-Mineralne značajke

Prirodne značajke-Nadmorska visina

Prirodne značajke-Pedološka karta

Prirodne značajke-Seizmička karta
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

    Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda
------------------------------------------------------------------------------------------------
01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava
02-OBRAZAC EN-1-Građevine
-------------------------------------------------------------------------------------------------

KLASA    :  920-11/17-01/01
UR.BROJ:  2112-01/4-17-1
Lokve, 14. prosinac  2017.godine

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji  (Klasa: 361-07/17-01/10 , Ur.broj : 2170/1-01--313-17-1 od  12. prosinac  2017. godine, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

OBAVJEŠTAVA

građane o postupku podnošenja

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE
 • dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.
 • oštećeni mogu prijaviti štetu od 14. do 18. prosinca 2017. godine.
 • šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.
 1. PRIJAVA  ŠTETE
Štetu se prijavljuje na obrascu EN - P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Lokve ( www.lokve.hr) ili osobno u prostorijama Općine Lokve ured pročelnika (gosp. Šafar  ili gđa. Doris). Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj  (vlasnik ili korisnik imovine, član  obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo. Pravne osobe uz prijavu podnose:
 1. izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 2. fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
 3. kopiju registracije tvrtke
 4. dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj  nepogodom
 5. izvorni primjerak dokumentacije s proračunom prema Metodologiji.
Uz prijavu je potrebno priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu na koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala za zakupljenom zemljištu. Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i gore navedenih dokumenata najkasnije do roka navedenog u točki A. U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica. Posebno se naglašava da se podatci za voće tj. voćke trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara ! Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu .

 POVJERENSTVO  ZA  PROCJENU  ŠTETA

OPĆINE LOKVE

×
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda ———————————————————————————————— 01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava 02-OBRAZAC EN-1-Građevine ————————————————————————————————- KLASA    :  920-11/17-01/01 UR.BROJ:  2112-01/4-17-1 Lokve, 14. prosinac  2017.godine Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode […]


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.