Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
petak
-2°C

Prostorni plan Općine Lokve Izmjene i dopune-Kartografski prikaz

prostorni-plan
Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13) i Odluke načelnika Općine Lokve Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve objavljuje

J A V N U    R A S P R A V U

o

prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve provesti će se u razdoblju od 23.02.2017. godine do 09.03.2017. godine.

Javni uvid u Plan moći će se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 8,00 do 16,00 sati u vijećnici Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6  te na mrežnim stranicama – www.lokve.hr

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se:

28. 02. 2017. u 17,00 sati, u Vijećnici Općine Lokve

Pozivaju se zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Općini Lokve, Jedinstvenom upravnom odjelu, Šetalište Golubinjak 6, Lokve.  Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani s adresom podnositelja, u protivnom se neće razmatrati. Rok za dostavljanje mišljenja, prijedloga i primjedbi je 09.03.2017. godine.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LOKVE

KLASA:350-01/15-01/01
UR.BROJ:2112-02/5-17-6
Lokve; 15. veljače 2017.
Izmjene i dopune UPU 8 – Poslovna zona Sleme

Izmjene i dopune UPU 8 – Poslovna zona Sleme

Izmjene i dopune UPU 8 – Grafika
Javni poziv za prijedloge ZA IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA OPĆINE LOKVE

Općinsko vijeće Općine Lokve, na 13. sjednici održanoj 20. travnja 2015. godine, donijelo je Odluku o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve (službene Novine Općine Lokve broj 2/2015).

PRIJEDLOZI GRAĐANSTVO PROSTORNI PLAN-DOCX

PRIJEDLOZI GRAĐANSTVO PROSTORNI PLAN – PDF

U svrhu učinkovitije pripreme stručnih rješenja za izradu Izmjena i dopuna Plana upućuje se javni poziv građanima da svoje prijedloge za  Izmjene i dopune PPU Općine Lokve predaju Općini preko pripremljenog obrasca (link Ili preuzet obrazac u Općini Lokve).

Pristigli prijedlozi razmatrat će se u odnosu na stručne kriterije koji obuhvaćaju usklađenost sa zakonskom regulativom i Prostornim planom Primorsko-goranske županije (Službene Novine PGŽ 32/2013), te primjerenost prijedloga prostornim mogućnostima i konceptu razvoja Općine.

Rok za predaju prijedloga je 15.06.2016

fb
OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LOKVE

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Općina Lokve, Jedinstveni upravni odjel,  kao Nositelj izrade objavljuje


OBAVIJEST O IZRADI  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA

OPĆINE LOKVE

Općinsko vijeće Općine Lokve donijelo je Odluku o izradi  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve (Službene novine Općine Lokve, broj 02/15).

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

Detaljne informacije o tijeku izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lokve, na web stranici Općine Lokve  na internetskoj adresi: www.lokve.hr ili na broj telefona 051/831-255.

 

                                                                                                                                            Jedinstveni upravni odjel
Prostorni planovi i značjke područja

Prostorni plan-Tekstualni dio
———————————————————————————————————————
Prostorni plan-Infrastruktirna i mreže

Prostorni plan-korištenje i namjena površina

Prostorni plan-Građevinska područja 4.1

Prostorni plan-Građevinska područja 4.2

Prostorni plan-Građevinska područja 4.3

Prostorni plan-Građevinska područja 4.4

Prostorni plan-Građevinska područja 4.5

Prostorni plan-Građevinska područja 4.6

Prostorni plan-Građevinska područja 4.7

Prostorni plan-Uvjeti korištenje i zaštita prostora 3a

Prostorni plan-Uvjeti korištenje i zaštita prostora 3b

Prostorni plan-Uvjeti korištenje i zaštita prostora 3c
———————————————————————————————————————
Karta osjetljivosti prostora

Karta vodozaštitnih područja Prirodne značajke-Geološka karta

Prirodne značajke-Klimatske osobitosti

Prirodne značajke-Mineralne značajke

Prirodne značajke-Nadmorska visina

Prirodne značajke-Pedološka karta

Prirodne značajke-Seizmička karta
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

        Lokve Psi        
×
Brzi linkovi

proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

srk lokvarka

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.