Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
petak
-2°C

JAVNI POZIV ZA UCRTAVANJE CESTE

JAVNI POZIV

Na zahtjev Općine Lokve, Lokve, Šetalište Golubinjak 6 (OIB: 28587364712), izvršiti će se utvrđivanje granica nerazvrstane ceste (evidentirane u registru nerazvrstanih cesta Općine Lokve pod oznakom GB 02) u svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta na k.č.br. 1262, 1296/14, 1296/16 u k.o. Mrzla Vodica, te se obavještavaju nositelji stvarnih prava na spomenutim katastarskim česticama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta da se odazovu utvrđivanju granica i to dana 29. svibnja 2017. (ponedjeljak) u 13:00h na licu mjesta u Mrzloj Vodici.

Prilikom utvrđivanja granica navedene nerazvrstane ceste, obilježavati će se granice navedene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije „U.O.I.G. Vidmar“ d.o.o. iz Ravne Gore.

Evidentiranje nerazvrstane ceste izvršiti će se temeljem članaka od 123. do 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) na osnovu kojih se evidentira u katastru i u zemljišnoj knjizi.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u izrađeni geodetski elaborat evidentiranja navedene nerazvrstane ceste i to dana 31. svibnja 2017. u 09:00h u prostorijama Općine Lokve.

Također obavještavaju se stvarni korisnici za nerazvrstane ceste u naselju Lokve slijedećih oznaka (evidentiranih u registru nerazvrstanih cesta Općine Lokve):

  1. Nerazvrstana cesta oznake GB 17 (cesta od kafića Malik do Ulice Njivice) i GB 28 (odvojak ulice Rudolfa Strohala) na k.č.br. 2969/1, 2972/1, 3090/3, 3090/4, 3092, 3093, 3094/2, 3106, 3107, 3108, 3109, 3111/3, 3111/4, 3112, 3114, 3115/1, 3115/2, 3115/3, 3115/4, 3172/2, 4773/1 u k.o. Lokve
  2. Nerazvrstana cesta oznake GB 40 (cesta koja vodi ka spilji „Lokvarka“) na k.č.br. 4594/1, 4600/1, 4600/2 i 4603 u k.o. Lokve

da će se uvid u izrađeni geodetski elaborat izvršiti istog dana kad i nerazvrstana cesta u Mrzlim Vodicama oznake GB 02 (31. svibnja 2017. u 09:00h) u prostorijama Općine Lokve. Navedene nerazvrstane ceste oznake GB 17 i GB 40 su utvrđene (omeđene) 2016. godine sa stvarnim korisnicima na licu mjesta.
JAVNA RASPRAVA O ŠIROKOPOJASNOJ INFRASTRUKTURI

banner_ejr
Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja u skladu sa Strategijom razvoja Općine Lokve od 2016. do 2020. godine.

Općina Lokve u svrhu identificiranja projektnih ideja i projekata te izrade baze projekata, za potrebu  provedbe Strategije razvoja Općine Lokve od 2016. do 2020. godine, raspisuje

Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja u skladu sa Strategijom razvoja Općine Lokve od 2016. do 2020. godine.

Pozivaju se  predstavnici trgovačkih društava, obrta, OPG-a, zadruga, udruga, javnih ustanova te ostalih zainteresiranih skupina i pojedinaca  s područja Općine Lokve na prijavu projektnih ideja i projekata.
Partnerski  odbor za provedbu Strategije će temeljem svih projektnih ideja i projekata prikupljenih putem ovog poziva,  kreirati  bazu projekata, te nakon analize, pripremiti mjere administrativne pomoći te prijedloge poboljšanja kapaciteta za pripremu i provedbu projekata.
Sve projektne ideje se predaju u priloženom Obrascu za prijavu projektnih ideja /projekata.

Javni poziv je otvoren do 04. studenog 2016. godine.

Pozivamo sve potencijalne prijavitelje da svoje projektne ideje dostave putem službenog Obrasca, prijave na e-mail:sanja@lokve.hr; putem faxa na broj 051508077 te pismeno ili osobno na adresu: Općina Lokve, Šetalište Golubinjak 6, 51316 Lokve s naznakom „Javni poziv za prikupljanje projektnih ideja u skladu sa Strategijom razvoja Općine Lokve od 2016. do 2020. godine.“

Službeni Obrazac preuzmite ovdje: OBRAZAC PRIJEDLOGA PROJEKTA
Javni poziv poduzetnicima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije “Poduzetnik u poljoprivredi 2015.”

Javni poziv poduzetnicima za podnošenje zahtjeva na Program kreditiranja poljoprivrede na području Primorsko-goranske županije “Poduzetnik u poljoprivredi 2015.”
Objava: 1. listopada 2015. godine
Javni poziv
Popis dokumentacije
Zahtjev za kredit
Obrazac br. 1 – prilog uz zahtjev za kredit
Obrazac br. 2 – izjava o korištenim potporama male vrijednostiJavni poziv-uvid u elaborat potok Lokvarka

JAVNI POZIV

Temeljem zahtjeva Hrvatskih voda Zagreb, Vukovarska 220 izrađen je geodetski elaborat za diobu katastarskih čestica, a prema Odluci Klasa:UP/I-325-02/13-04/23; Urbroj:525-12/0997-13-2 od 29.11.2013. kojom se određuje vanjska granica uređenog inundacijskog područja potoka Lokvarka od km 0+000 do km 3+760 na području K.O.LOKVE.

Obavještavaju se nositelji prava na česticama uz potok Lokvarka da će se uvid u geodetski elaborat kojeg je izradila tvrtka GEOM d.o.o., Ž. fašizma 26 iz Gerova održati dana 14.prosinca 2015. (ponedjeljak) od 12,00 do 15,00 sati u prostorijama Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Javni poziv-Program potpora poljoprivredi

Na temelju članka 47. statuta Općine Lokve (“Službene novine PGŽ br. 18/13) Općinski načelnik Općine Lokve

Javni poziv – Program potpora poljoprivredi

Na temelju predviđenih sredstvima proračuna Općine Lokve

Objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za kupnju poljoprivredne mehanizacije

1) PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog javnog poziva je kupnja poljoprivredne mehanizacije koju sufinancira sa 50% sredstava s ciljem unapređenja poljoprivrede na područja općine Lokve

2) KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju sjedište odnosno prebivalište, i čija se proizvodnja odvija, na području Općine Lokve. Poljoprivredna gospodarstva obuhvaćaju slijedeće subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

3) MJERE POTPORA
Kupnja poljoprivrednih strojeva namijenjena je za:
- Ekološku poljoprivredu
- Navodnjavanje poljoprivrednih površina
- Zaštitu nasada i stoke od divljači
- Razvoj ovčarstva
- Razvoj proizvodnje bobičastog voća
- Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme.

4) POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelji zahtjeva za kupnju poljoprivredne opreme obavezno dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
- zahtjev za sufinaciranje
- preslika rješenja o upisu u Upisnik OPG-a/ PG-a
- preslika važeće osobne iskaznice
- presliku rješenja o upisu u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji
- dokaz o upisu u jedinstveni registar domaćih životinja

5) UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA
Sredstva se dodjeljuju redom kako se zaprimaju. Ukupan iznos dodjele potpore je 50.000,00 kn ( sa sredstvima ugovornog korisnika 100.00,00 kn )i traje do isteka potrošnje sredstava.

Ugovor između Općine Lokve i korisnika potpore potpisuje se nakon što korisnik potpore uplati 50% kandidirane svote te mu se nakon toga isporučuje tražena oprema te oprema staje u vlasništvu Općine Lokve te se kasnije prepušta korisniku

6) NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
predaja zahtjeva za kupnju poljoprivredne opreme vrši se do kraja 2015 te se predaje osobno ili poštom na adresu Općine Lokve

Općina Lokve
JUO
Šetalište Golubinjak 6
51316 Lokve
s naznakom „ Kupnja poljoprivredne opreme – NE OTVARATI“.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

27. ožujka 2014. Vlada Republike Hrvatske donijela je Program energetske obnove obiteljskih kuća kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

JAVNI POZIV (ENU-22-23/2015) fizičkim osobama (građankama/građanima) za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća

energ obn Cilj je energetski obnoviti obiteljske kuće kako bi se povećala energetska učinkovitost kućanstava, smanjili mjesečni troškovi za energiju i vodu  za 30% pa do čak 60%  te ukupno poboljšala kvaliteta  života. Istovremeno, provedba programa uključuje i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka. Provedba programa doprinosi čišćem okolišu i ublažavanju klimatskih promjena te donosi direktnu i mjerljivu koristi građanima, gospodarstvu i društvu u cjelini.
Koje su izmjene ovog programa donesene u 2015. i sve pojedinosti o programu pogledajte u priloženom Vodiču i prijavni list.
NAPOMENA- Objekti sa brdsko-planinskih područja sufinanciraju se sa 60% (Popis u prilogu)

VODIC Kako do sredstava za energetsku obnovu kuca 2015
Prijavni obrazac-2015 Kucanstva
Popis područja brdsko planinskih područja -60% sufinanciranja

Više o na tječaju na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lokve

apz_logo

Agencija za poljoprivredno zemljište , dana 03. ožujka 2015. objavljuje Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lokve.

Dokumentacija za preuzimanje:

Javni poziv za zakup-Općina Lokve
Prilog 1-Obrasci gospodarskog programa
Prilog 2-popis dokumentacije

Prilog 3-Izjava

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE GOSPODARSKOG PROGRAMA
JAVNI POZIV “KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA”

eu-foto

Obavještavamo sve zainteresirane da je objavljen Javni poziv “Konkurentnost turističkog gospodarstva” koji je otvoren s ciljem dodjele bespovratnih sredstava namijenjenih podizanju konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz ciljanu potporu ulaganjima u diversifikaciju ponude, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, inovativne i nove destinacijske turističke proizvode, korištenje novih IT i komunikacijskih tehnologija i sl., namijenjenim očuvanju radnih mjesta, novom zapošljavanju, rastu i razvoju turističkog gospodarstva.

Prihvatljivi prijavitelji su trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge te fizičke osobe – privatni iznajmljivači.

Sve dodatne informacije možete pronaći na web-stranici http://www.europski-fondovi.eu/content/konkurentnost-turisti-kog-gospodarstva.
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

        Lokve Psi        
×
Brzi linkovi

proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

srk lokvarka

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.