Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
0°C

Odsjek za proračun i financije

Marija Otrok

 

 

gđa. Marija Otrok

Voditelj odsjeka za proračun i financije
e-mail: marija@lokve.hr

 • vodi i organizira rad odsjeka, izrađuje prijedlog proračuna, izmjena i dopuna proračuna i prateće dokumentacije
 • sudjeluje u definiranju programa(svrhe, ciljeva i strukture programa)
 • izrađuje ostale planske dokumente i njihove izmjene i dopune(tromjesečne financijske planove i plan nabave)
 • sastavlja financijske izvještaje o novčanim tijekovima, o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza te bilješke uz financijske izvještaje
 • izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna
 • prati javne natječaje te priprema materijale za  prijavu Općine Lokve za sufinanciranjeraznih projekata i programa od strane Republike Hrvatske, PGŽ-a i sl. i vrši nadzor nad njihovim trošenjem, te dostavlja potrebna izvješća u svezi istih
 • vrši kontrolu namjenskog korištenja sredstava, brine o priljevu sredstva u proračun i plaćanju dospjelih obveza
 • organizira i nadzire poslove obračuna naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, autorskih honorara te ostalih naknada za isplatu korisnicima proračunskih sredstava te ugovora o djelu , obračuna plaće i drugih primanja službenika i namještenika kao i obračuna po osnovi ugovora o povremenom radu
 
 
Sanja Čop
 
 
 
 
 

 gđa. Sanja Čop dipl. oec.

Viši savjetnik za plansko – analitičke, ekonomske i razvojne projekte
e-mail: sanja@lokve.hr

 • prati državne i županijske natječaje objavljene u Narodnim novinama i na WEB stranicama, iste obrađuje te priprema potrebnu dokumentaciju prema istima
 • priprema potrebnu dokumentaciju prema pristupnim fondovima EU-a
 • obavlja poslove oko dodjele Općinskih kredita te prati naplatu istih
 • obavlja poslove financijskog knjigovodstva, analitičkog knjigovodstva nefinancijske imovine, financijske imovine i obveza
 • vodi knjige ulaznih i izlaznih računa
 • sastavlja financijske izvještaje, bilance, izvještaje o prihodima i rashodima, izvještaje o obvezama
 • vodi potrebne evidencije uz isplate ostalih oblika dohotka(RS, PK, ID)
 • vodi blagajničko poslovanje, vrši podizanje gotovine s računa i njenu isplatu kao i uplatu gotovine na račun
 • vodi knjige ulaznih računa u skladu s propisima, uparuje kopije naloga za plaćanje sa s dnevnim izvodima po žiroračunu te kontrolira njihovo provođenje
 • po prekontroliranim dnevnim izvodima razdužuje knjige ulaznih računa, piše naloge za plaćanje(virmane) za sva plaćanja u svezi proračuna, izrađuje mjesečna izvješća o obračunu i isplati plaće i predaje ih nadležnoj instituciji u zakonskom roku
 • prati naplatu sljedećih prihoda : komunalni doprinosi, zakup poslovnog prostora, koncesije, naplata anuiteta po zajmovima
 • priprema postupak prisilne naplate, vrši obračun kamata, izrađuje izvještaje o naplati praćenih prihoda te obavlja druge poslove po nalogu pročelnika i Općinskog načelnikaPOZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

    Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda
------------------------------------------------------------------------------------------------
01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava
02-OBRAZAC EN-1-Građevine
-------------------------------------------------------------------------------------------------

KLASA    :  920-11/17-01/01
UR.BROJ:  2112-01/4-17-1
Lokve, 14. prosinac  2017.godine

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji  (Klasa: 361-07/17-01/10 , Ur.broj : 2170/1-01--313-17-1 od  12. prosinac  2017. godine, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

OBAVJEŠTAVA

građane o postupku podnošenja

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE
 • dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.
 • oštećeni mogu prijaviti štetu od 14. do 18. prosinca 2017. godine.
 • šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.
 1. PRIJAVA  ŠTETE
Štetu se prijavljuje na obrascu EN - P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Lokve ( www.lokve.hr) ili osobno u prostorijama Općine Lokve ured pročelnika (gosp. Šafar  ili gđa. Doris). Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj  (vlasnik ili korisnik imovine, član  obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo. Pravne osobe uz prijavu podnose:
 1. izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 2. fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
 3. kopiju registracije tvrtke
 4. dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj  nepogodom
 5. izvorni primjerak dokumentacije s proračunom prema Metodologiji.
Uz prijavu je potrebno priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu na koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala za zakupljenom zemljištu. Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i gore navedenih dokumenata najkasnije do roka navedenog u točki A. U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica. Posebno se naglašava da se podatci za voće tj. voćke trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara ! Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu .

 POVJERENSTVO  ZA  PROCJENU  ŠTETA

OPĆINE LOKVE

×
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda ———————————————————————————————— 01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava 02-OBRAZAC EN-1-Građevine ————————————————————————————————- KLASA    :  920-11/17-01/01 UR.BROJ:  2112-01/4-17-1 Lokve, 14. prosinac  2017.godine Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode […]


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.