Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
petak
-2°C

Odsjek za proračun i financije

Marija Otrok

 

 

gđa. Marija Otrok

Voditelj odsjeka za proračun i financije
e-mail: marija@lokve.hr

 • vodi i organizira rad odsjeka, izrađuje prijedlog proračuna, izmjena i dopuna proračuna i prateće dokumentacije
 • sudjeluje u definiranju programa(svrhe, ciljeva i strukture programa)
 • izrađuje ostale planske dokumente i njihove izmjene i dopune(tromjesečne financijske planove i plan nabave)
 • sastavlja financijske izvještaje o novčanim tijekovima, o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza te bilješke uz financijske izvještaje
 • izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i godišnji obračun proračuna
 • prati javne natječaje te priprema materijale za  prijavu Općine Lokve za sufinanciranjeraznih projekata i programa od strane Republike Hrvatske, PGŽ-a i sl. i vrši nadzor nad njihovim trošenjem, te dostavlja potrebna izvješća u svezi istih
 • vrši kontrolu namjenskog korištenja sredstava, brine o priljevu sredstva u proračun i plaćanju dospjelih obveza
 • organizira i nadzire poslove obračuna naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, autorskih honorara te ostalih naknada za isplatu korisnicima proračunskih sredstava te ugovora o djelu , obračuna plaće i drugih primanja službenika i namještenika kao i obračuna po osnovi ugovora o povremenom radu
 
 
Sanja Čop
 
 
 
 
 

 gđa. Sanja Čop dipl. oec.

Viši savjetnik za plansko – analitičke, ekonomske i razvojne projekte
e-mail: sanja@lokve.hr

 • prati državne i županijske natječaje objavljene u Narodnim novinama i na WEB stranicama, iste obrađuje te priprema potrebnu dokumentaciju prema istima
 • priprema potrebnu dokumentaciju prema pristupnim fondovima EU-a
 • obavlja poslove oko dodjele Općinskih kredita te prati naplatu istih
 • obavlja poslove financijskog knjigovodstva, analitičkog knjigovodstva nefinancijske imovine, financijske imovine i obveza
 • vodi knjige ulaznih i izlaznih računa
 • sastavlja financijske izvještaje, bilance, izvještaje o prihodima i rashodima, izvještaje o obvezama
 • vodi potrebne evidencije uz isplate ostalih oblika dohotka(RS, PK, ID)
 • vodi blagajničko poslovanje, vrši podizanje gotovine s računa i njenu isplatu kao i uplatu gotovine na račun
 • vodi knjige ulaznih računa u skladu s propisima, uparuje kopije naloga za plaćanje sa s dnevnim izvodima po žiroračunu te kontrolira njihovo provođenje
 • po prekontroliranim dnevnim izvodima razdužuje knjige ulaznih računa, piše naloge za plaćanje(virmane) za sva plaćanja u svezi proračuna, izrađuje mjesečna izvješća o obračunu i isplati plaće i predaje ih nadležnoj instituciji u zakonskom roku
 • prati naplatu sljedećih prihoda : komunalni doprinosi, zakup poslovnog prostora, koncesije, naplata anuiteta po zajmovima
 • priprema postupak prisilne naplate, vrši obračun kamata, izrađuje izvještaje o naplati praćenih prihoda te obavlja druge poslove po nalogu pročelnika i Općinskog načelnikaKaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

    Lokve Psi    
×
Brzi linkovi

proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

srk lokvarka

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.