Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
13°C

Pročelnik

Dragan Šafar

 

gosp. Dragan Šafar, dipl.iur

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
E-mail: procelnik@lokve.hr

 

Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pročelnik.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela neposredno je odgovaran za zakonit, pravilan i pravodoban rad te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela.

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela dužan je izvješćivati načelnika općine o stanju u odgovarajućim područjima iz nadležnosti.

 • obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica Općinskog vijeća i brine o njihovom zakonitom radu
 • brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju djelatnika i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad
 • prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela
 • podnosi izvješća
 • poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti
 • osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima lokalne i regionalne(područne) samouprave i drugim institucijamaKonačni rezultati Lokalni Izbori 2017

    3060_0013060_002 3059_001    
×
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.