Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
11°C

Ustroj Općinskog vijeća

Gordana Božić

 

 

gđa. Gordana Božić

Predsjednica Općinskog vijeća
e-mail: vijece@lokve.hr

 

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • odluku o promjeni granice Općine,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
 • donosi Odluku o utvrđivanju koeficijenta za izračun plaće ili naknade načelniku, zamjeniku načelnika kao i službenicima i namještenicima JUO prema zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja na temelju javnih natječaja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,
 • donosi odluke o pokroviteljstvima Općine,
 • donosi odluku o izradi prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na prijedlog načelnika,
 • donosi odluku o imenovanju i razrješenju članova skupštine društava u vlasništvu Općine,
 • donosi odluku o imenovanju i razrješenju člana Nadzornog odbora i člana skupštine društava u vlasništvu ili suvlasništvu Općine, osim ako statutom nije drugačije određeno,
 • donosi odluku o formiranju mjesnih odbora na području Općine.

 

Sandra Okanović

 

 

 

gđa. Sandra Okanović

Potpredsjednica Općinskog vijeća

 

Članovi Općinskog vijeća Općine Lokve                 Viječnici u mirovanju

 1. Gordana Božić (HNS) – predsjednica                          Vid Arbanas (HNS)
 2. Sandra Okanović (SDP) – potpredsjednica
 3. Rozmari Tusić (SDP)                                                          Doris Kolar (SDP)
 4. Bogomir Čop (SDP)
 5. Sanja Beljan Brkić (HDZ)
 6. Anton Mihelčić (HDZ)
 7. Bojan Bašić (HNS)
 8. Nevio Mihelčić (HSLS)                                                       Ivica Gržanić (HSLS)
 9. Anđelko Žagar (HSU)
 10. Radovan Štih (HSP)
 11. Ines Petelin (HSS)23. DJEČJA ŽABARSKA I 41. ŽABARSKA NOĆŽABARSKA NOĆ

    17883877_1144524648989916_1518130945350766061_n    
×
23. DJEČJA ŽABARSKA I 41. ŽABARSKA NOĆŽABARSKA NOĆ


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.