Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
ponedjeljak
2°C

Javni natječaj- Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti 07.05.2017

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine 86/08 i 61/11- dalje u tekstu: Zakon),  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca u Općinu Lokve -  Jedinstveni upravni odjel

 • Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti ( 1 izvršitelj/ica)

Stručni  uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog ili drugog društvenog smjera
 • 3 godine radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu odgovarajuće struke. Osim stručnih uvjeta za prijem u službu kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11).

U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijem postoje zapreke propisane člankom 15. i 16. Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. (NN 86/08 i 61/11).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Natjecati s mogu i kandidati bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu da ispit polože u zakonskom roku.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( ugovor, rješenje, odluke i sl.).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Lokve (www.lokve.hr) i na oglasnoj ploči Općine Lokve ( Šetelište Golubinjak 6. ) objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i oglasnoj ploči objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje 5 dana prije održavanje provjere. Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz pisanog testiranja.

Kandidati su  prijavu na natječaj obvezni priložit ;

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslik diplome ),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 • preslik svjedodžbe o položenom stručnom ispitu ( ako kandidati imaju položen državni stručni ispit )
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu ( ispis elektroničnog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim  u evidenciji Hrvatskog zavod za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine što se dokazuje ( ugovorom o radu, rješenjem i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje 3 godine koje je evidentirano u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje o nekažnjavanju (original ne stariji od 3 mjeseca),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak ( ne starije od 3 mjeseca)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat  nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Prijave na  natječaj

podnose se u roku osam (8) dana od objave natječaja u 24 sata  na adresu Općina Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51 316  Lokve s naznakom «Natječaj »- ne otvarati.

Prijave se mogu dostaviti i u pisarnici Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51 316 Lokve.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                Općina Lokve

 
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

    Lokve Psi    
×
proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.