Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
0°C

JAVNI POZIV ZA UCRTAVANJE CESTE 27.05.2017

JAVNI POZIV

Na zahtjev Općine Lokve, Lokve, Šetalište Golubinjak 6 (OIB: 28587364712), izvršiti će se utvrđivanje granica nerazvrstane ceste (evidentirane u registru nerazvrstanih cesta Općine Lokve pod oznakom GB 02) u svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta na k.č.br. 1262, 1296/14, 1296/16 u k.o. Mrzla Vodica, te se obavještavaju nositelji stvarnih prava na spomenutim katastarskim česticama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta da se odazovu utvrđivanju granica i to dana 29. svibnja 2017. (ponedjeljak) u 13:00h na licu mjesta u Mrzloj Vodici.

Prilikom utvrđivanja granica navedene nerazvrstane ceste, obilježavati će se granice navedene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije „U.O.I.G. Vidmar“ d.o.o. iz Ravne Gore.

Evidentiranje nerazvrstane ceste izvršiti će se temeljem članaka od 123. do 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) na osnovu kojih se evidentira u katastru i u zemljišnoj knjizi.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u izrađeni geodetski elaborat evidentiranja navedene nerazvrstane ceste i to dana 31. svibnja 2017. u 09:00h u prostorijama Općine Lokve.

Također obavještavaju se stvarni korisnici za nerazvrstane ceste u naselju Lokve slijedećih oznaka (evidentiranih u registru nerazvrstanih cesta Općine Lokve):

 1. Nerazvrstana cesta oznake GB 17 (cesta od kafića Malik do Ulice Njivice) i GB 28 (odvojak ulice Rudolfa Strohala) na k.č.br. 2969/1, 2972/1, 3090/3, 3090/4, 3092, 3093, 3094/2, 3106, 3107, 3108, 3109, 3111/3, 3111/4, 3112, 3114, 3115/1, 3115/2, 3115/3, 3115/4, 3172/2, 4773/1 u k.o. Lokve
 2. Nerazvrstana cesta oznake GB 40 (cesta koja vodi ka spilji „Lokvarka“) na k.č.br. 4594/1, 4600/1, 4600/2 i 4603 u k.o. Lokve

da će se uvid u izrađeni geodetski elaborat izvršiti istog dana kad i nerazvrstana cesta u Mrzlim Vodicama oznake GB 02 (31. svibnja 2017. u 09:00h) u prostorijama Općine Lokve. Navedene nerazvrstane ceste oznake GB 17 i GB 40 su utvrđene (omeđene) 2016. godine sa stvarnim korisnicima na licu mjesta.
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

    Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda
------------------------------------------------------------------------------------------------
01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava
02-OBRAZAC EN-1-Građevine
-------------------------------------------------------------------------------------------------

KLASA    :  920-11/17-01/01
UR.BROJ:  2112-01/4-17-1
Lokve, 14. prosinac  2017.godine

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji  (Klasa: 361-07/17-01/10 , Ur.broj : 2170/1-01--313-17-1 od  12. prosinac  2017. godine, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

OBAVJEŠTAVA

građane o postupku podnošenja

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE
 • dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.
 • oštećeni mogu prijaviti štetu od 14. do 18. prosinca 2017. godine.
 • šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.
 1. PRIJAVA  ŠTETE
Štetu se prijavljuje na obrascu EN - P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Lokve ( www.lokve.hr) ili osobno u prostorijama Općine Lokve ured pročelnika (gosp. Šafar  ili gđa. Doris). Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj  (vlasnik ili korisnik imovine, član  obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo. Pravne osobe uz prijavu podnose:
 1. izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 2. fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
 3. kopiju registracije tvrtke
 4. dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj  nepogodom
 5. izvorni primjerak dokumentacije s proračunom prema Metodologiji.
Uz prijavu je potrebno priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu na koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala za zakupljenom zemljištu. Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i gore navedenih dokumenata najkasnije do roka navedenog u točki A. U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica. Posebno se naglašava da se podatci za voće tj. voćke trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara ! Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu .

 POVJERENSTVO  ZA  PROCJENU  ŠTETA

OPĆINE LOKVE

×
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda ———————————————————————————————— 01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava 02-OBRAZAC EN-1-Građevine ————————————————————————————————- KLASA    :  920-11/17-01/01 UR.BROJ:  2112-01/4-17-1 Lokve, 14. prosinac  2017.godine Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode […]


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.