Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
0°C

PODACI vezani uz natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti 30.05.2017

PODACI  vezani uz natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti

( 1 izvršitelj/ica) u Općini Lokve – Jedinstveni upravni odjel uz probni rad o 3 (tri) mjeseca

Natječaj je objavljen u 24 SATA  07. svibnja 2017. god.

Opis poslova radnog mjesta :

 • obavlja sve poslove iz domene koordinacije i suradnje odbora Općine, socijalne, zdravstvene skrbi te provodi upravni postupak
 • obavlja sve poslove u svezi dodjele stipendije i pomoći za učenike i studente
 • obavlja poslove vezane uz javne potrebe općine
 • obavlja poslove vezane uz službu web FB stranicu
 • obavlja poslove vezane uz praćenje vijesti o Općini Lokve u mediji i stvar baza istu (Press cliping)
 • obavlja poslove objave akata u službenom listu i na web stranici
 • obavlja poslove u svezi dodjele javnih priznanja
 • sudjeluje u izradi općinskog proračuna
 • sudjeluje u organizaciji i pripremi sjednica općinskog vijeća, dostavlja materijale za sjednice općinskog vijeća, vodi izrađuje zapisnike istih, izrađuje pismene otprave istih
 • kontrolira i obračunava evidencije utroška goriva temeljem dostavljene dokumentacije te putnih naloga
 • obavlja administrativne i protokolarne poslove za potrebe općine
 • obavlja poslove uredskog poslovanja
 • obavlja poslove otpreme i prijema pošte
 • obavlja poslove urudžbenog zapisnika i vodi poslove arhive, skrbi o arhivskom materijalu i surađuje sa državom arhivom vezano uz arhivsku građu, predlaže pravila klasifikacije i urudžbiranja predmeta, vodi registar odluka općinskog vijeća, vodi poslove pisarnice
 • ažurira bazu službenih podataka koji se odnose na komunalnu naknadu i doprinos, poslovne prostore, javne površine te kuće za odmo0r, prati izvršenje istih te vrši naplatu i prisilnu naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa
 • obavlja poslove kontrole i nadzora potrošnje fiksne-mobilne telefonije, interneta koji se nalazi u vlasništvu općine
 • sudjeluje u praćenju javnih natječaja te priprema materijale za prijavu općine za sufinanciranje raznih projekata i programa od strane EU, RH, PGŽ-a i sl, vrši nadzor nad njihovim trošenjem te dostavlja potrebna izviješća u svezi istih
 • sudjeluje i priprema i kontrolira potrebnu dokumentaciju prema fondovima EU,RH i PGŽ te koordinira rad sa konzultantskim kućama
 • obavlja poslove praćenja i distribucije e-pošte domene lokve.hr
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik ili načelnik

Podaci o plaći :

Osnovica za obračun plaće u bruto iznosu od  4.342,51 kn

Postotak uvećanja za svaku navršenu godinu radnog staža 0,5 %

Prethodna  provjera znanja i sposobnosti kandidata : obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Kandidati su obvezni pristupit provjeri znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu. Najmanje pet dana prije održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti na web stranici Općine Lokve www.lokve.hr i oglasnoj ploči Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51 316 Lokve objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje :

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15 )
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11 )
 • Zakon o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“, br. 47/09 )
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“,br.36/95, 70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94713,153/13,147/14 i 36/15 )
 • Zakon o proračunu ( „Narodne novine“, br. 87/08 i 136/12 i 15715 )
 • Statut Općine Lokve ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 18/13 )
 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lokve ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 33/09 )

 

                                                                                                Pročelnik

                                                                                            Dragan Šafar

 
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

    Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda
------------------------------------------------------------------------------------------------
01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava
02-OBRAZAC EN-1-Građevine
-------------------------------------------------------------------------------------------------

KLASA    :  920-11/17-01/01
UR.BROJ:  2112-01/4-17-1
Lokve, 14. prosinac  2017.godine

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji  (Klasa: 361-07/17-01/10 , Ur.broj : 2170/1-01--313-17-1 od  12. prosinac  2017. godine, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

OBAVJEŠTAVA

građane o postupku podnošenja

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE
 • dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.
 • oštećeni mogu prijaviti štetu od 14. do 18. prosinca 2017. godine.
 • šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.
 1. PRIJAVA  ŠTETE
Štetu se prijavljuje na obrascu EN - P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Lokve ( www.lokve.hr) ili osobno u prostorijama Općine Lokve ured pročelnika (gosp. Šafar  ili gđa. Doris). Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj  (vlasnik ili korisnik imovine, član  obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo. Pravne osobe uz prijavu podnose:
 1. izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 2. fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
 3. kopiju registracije tvrtke
 4. dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj  nepogodom
 5. izvorni primjerak dokumentacije s proračunom prema Metodologiji.
Uz prijavu je potrebno priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu na koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala za zakupljenom zemljištu. Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i gore navedenih dokumenata najkasnije do roka navedenog u točki A. U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica. Posebno se naglašava da se podatci za voće tj. voćke trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara ! Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu .

 POVJERENSTVO  ZA  PROCJENU  ŠTETA

OPĆINE LOKVE

×
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda ———————————————————————————————— 01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava 02-OBRAZAC EN-1-Građevine ————————————————————————————————- KLASA    :  920-11/17-01/01 UR.BROJ:  2112-01/4-17-1 Lokve, 14. prosinac  2017.godine Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode […]


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.