Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
srijeda
23°C

PODACI vezani uz natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti 30.05.2017

PODACI  vezani uz natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti

( 1 izvršitelj/ica) u Općini Lokve – Jedinstveni upravni odjel uz probni rad o 3 (tri) mjeseca

Natječaj je objavljen u 24 SATA  07. svibnja 2017. god.

Opis poslova radnog mjesta :

 • obavlja sve poslove iz domene koordinacije i suradnje odbora Općine, socijalne, zdravstvene skrbi te provodi upravni postupak
 • obavlja sve poslove u svezi dodjele stipendije i pomoći za učenike i studente
 • obavlja poslove vezane uz javne potrebe općine
 • obavlja poslove vezane uz službu web FB stranicu
 • obavlja poslove vezane uz praćenje vijesti o Općini Lokve u mediji i stvar baza istu (Press cliping)
 • obavlja poslove objave akata u službenom listu i na web stranici
 • obavlja poslove u svezi dodjele javnih priznanja
 • sudjeluje u izradi općinskog proračuna
 • sudjeluje u organizaciji i pripremi sjednica općinskog vijeća, dostavlja materijale za sjednice općinskog vijeća, vodi izrađuje zapisnike istih, izrađuje pismene otprave istih
 • kontrolira i obračunava evidencije utroška goriva temeljem dostavljene dokumentacije te putnih naloga
 • obavlja administrativne i protokolarne poslove za potrebe općine
 • obavlja poslove uredskog poslovanja
 • obavlja poslove otpreme i prijema pošte
 • obavlja poslove urudžbenog zapisnika i vodi poslove arhive, skrbi o arhivskom materijalu i surađuje sa državom arhivom vezano uz arhivsku građu, predlaže pravila klasifikacije i urudžbiranja predmeta, vodi registar odluka općinskog vijeća, vodi poslove pisarnice
 • ažurira bazu službenih podataka koji se odnose na komunalnu naknadu i doprinos, poslovne prostore, javne površine te kuće za odmo0r, prati izvršenje istih te vrši naplatu i prisilnu naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa
 • obavlja poslove kontrole i nadzora potrošnje fiksne-mobilne telefonije, interneta koji se nalazi u vlasništvu općine
 • sudjeluje u praćenju javnih natječaja te priprema materijale za prijavu općine za sufinanciranje raznih projekata i programa od strane EU, RH, PGŽ-a i sl, vrši nadzor nad njihovim trošenjem te dostavlja potrebna izviješća u svezi istih
 • sudjeluje i priprema i kontrolira potrebnu dokumentaciju prema fondovima EU,RH i PGŽ te koordinira rad sa konzultantskim kućama
 • obavlja poslove praćenja i distribucije e-pošte domene lokve.hr
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik ili načelnik

Podaci o plaći :

Osnovica za obračun plaće u bruto iznosu od  4.342,51 kn

Postotak uvećanja za svaku navršenu godinu radnog staža 0,5 %

Prethodna  provjera znanja i sposobnosti kandidata : obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Kandidati su obvezni pristupit provjeri znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu. Najmanje pet dana prije održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti na web stranici Općine Lokve www.lokve.hr i oglasnoj ploči Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51 316 Lokve objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje :

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15 )
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11 )
 • Zakon o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“, br. 47/09 )
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“,br.36/95, 70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94713,153/13,147/14 i 36/15 )
 • Zakon o proračunu ( „Narodne novine“, br. 87/08 i 136/12 i 15715 )
 • Statut Općine Lokve ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 18/13 )
 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lokve ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 33/09 )

 

                                                                                                Pročelnik

                                                                                            Dragan Šafar

 
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017

    3060_0013060_002 3059_001    
×
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.