Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
1°C

POREZ NA NEKRETNINE 14.08.2017

Poštovani,

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne Novine 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti dosadašnju komunalnu naknadu.

Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu i uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija  i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine. 

Kako su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine potrebno je popuniti obrazac koji se nalazi u privitku.

Napominjemo, kako je za svaku nekretninu potrebno ispuniti posebnu prijavu, ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

 

NAPOMENA:  UKOLIKO POREZNI OBVEZNIK NE DOSTAVI TRAŽENE PODATKE,  OPĆINA LOKVE ĆE POSTUPITI SUKLADNO ČLANKU 59. ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, TE ĆE SE UTVRDITI POREZNA OBVEZA S NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA STANJE I NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA DOB NEKRETNINE.

 

Popunjen obrazac  možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Općina Lokve, Jedinstveni upravni odjel, Šetalište Golubinjak 6,  51 316 Lokve  najkasnije do 15. rujna 2017. godine.
Obrazac  možete preuzeti ovdje: Upitnik za poreznog obveznika

 

Pročelnik

Jedinstvenog upravnog odjela

Dragan Šafar, dipl. iur., v.r.

 
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

        Lokve Psi        
×
proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.