Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
ponedjeljak
2°C

Natječaj za financiranje javnih potreba u 2017. godini 31.01.2017

Natječaj za javne potrebe u 2017 godini. Word verzija

—————————————————————————————————–

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14), te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine 26/15“), Općina Lokve raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2017. GODINI

Općina Lokve poziva sve udruge, organizacije civilnog društva, ustanove čiji osnivač nije Općina, da se prijave na ovaj javni natječaj za financiranje programa/projekta u  okviru Programa javnih potreba u 2017. godini (u daljnjem tekstu Natječaj).

 • Razdjel 002, glava 003  program 1008, aktivnost A100801  Kultura  ukupno : 30.000,00   kuna,
 • Razdjel 002, glava 003, program 1007, aktivnost A100703 Sport ukupno: 117.500,00  kuna,
 • Razdjel 002, glava 003, program 1008, aktivnost A108002 Ostale društvene djelatnosti ukupno:   37.500,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom   program/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je  110.000,00 kuna.

Kroz Program javnih potreba podupiru se programi/projekti usmjereni na:  kulturu, tehničku kulturu, sport, odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave i povećanje turističke ponude povezano s nekim od prethodnih prioritetnih područja

Podnositelji prijava dužni su uz prijavu na Natječaj dostaviti dokumentaciju kako slijedi:

Rok za podnošenje programa/projekta po ovom Natječaju je 30 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Općine Lokve.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno sa Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj stranici Općine Lokve: www.lokve.hr

Popunjena i ovjerena prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom ili osobno (predaja u pisarnici Općine), uz napomenu – „Prijava na natječaj za Javne potrebe 2017.g.“, dok se dokumentacija u elektroničkomobliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatomobliku, na adresu:

OPĆINA LOKVE
Šetalište Golubinjak 6
51316 Lokve
s napomenom:

„Prijava na natječaj za Javne potrebe 2017.g.- ne otvarati“

Sve dodatne informacije nalaze se u Uputama za prijavitelje koje su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom objavljene na mrežnoj stranici Općine Lokve: www.lokve.hr, a također mogu se dobiti i telefonom na broj +385 51 831 255, odnosno na adresu e-pošte: opcina@lokve.hr
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

    Lokve Psi    
×
proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.