Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
0°C

4. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve 15.12.2017

Materjali za 4. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

——————————————————————————————

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

4. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve
za četvrtak  21. prosinac 2017. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Prijedlog proračuna Općine Lokve za 2018 godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
 3. Prijedlog odluke o izvršavanju proračuna za 2018.
 4. Prijedlog plana razvojnih programa za razdoblje od 2018. – 2020.
 5. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
 6. Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini
 7. Prijedlog programa utroška šumskog doprinosa  u 2018. godini
 8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Plana zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Gorskog kotare
  1. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje gorskog kotara,
  2. Plan zaštite od požara za područje Gorskog kotara

NAPOMEN: Procjena ugroženosti i plan zaštite od požara radi obimne dokumentacije nalaze se na WEB stranici http://lokve.hr/vijesti/procjena-ugrozenosti-od-pozara-i-tehnoloskih-eksplozija-i-plan-zastite-od-pozara-za-podrucje-gorskog-kotara

2 tiskana primjerka biti će dostupni na vijeću ili ih možete zatražiti da Vam ih dostavimo u pisanom obliku.

          9. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika

Privitak:

-       zapisnik s 3. sjednice općinskog vijeća Općine Lokve

-       materijali za predmetnu sjednicu

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE
Predsjednik

Vid Arbanas,v.r.
Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i plan zaštite od požara za područje gorskog kotara

Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje gorskog kotara 2017

Plan zaštite od požara Gorski kotar
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE 13.12.2017

Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda
————————————————————————————————
01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava
02-OBRAZAC EN-1-Građevine
————————————————————————————————-

KLASA    :  920-11/17-01/01
UR.BROJ:  2112-01/4-17-1
Lokve, 14. prosinac  2017.godine

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji  (Klasa: 361-07/17-01/10 , Ur.broj : 2170/1-01–313-17-1 od  12. prosinac  2017. godine, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

OBAVJEŠTAVA

građane o postupku podnošenja

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE
 • dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.
 • oštećeni mogu prijaviti štetu od 14. do 18. prosinca 2017. godine.
 • šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.
 1. PRIJAVA  ŠTETE

Štetu se prijavljuje na obrascu EN – P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Lokve ( www.lokve.hr) ili osobno u prostorijama Općine Lokve ured pročelnika (gosp. Šafar  ili gđa. Doris).

Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj  (vlasnik ili korisnik imovine, član  obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo.

Pravne osobe uz prijavu podnose:

 1. izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 2. fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
 3. kopiju registracije tvrtke
 4. dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj  nepogodom
 5. izvorni primjerak dokumentacije s proračunom prema Metodologiji.

Uz prijavu je potrebno priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu na koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala za zakupljenom zemljištu.

Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i gore navedenih dokumenata najkasnije do roka navedenog u točki A.

U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica.

Posebno se naglašava da se podatci za voće tj. voćke trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara !

Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu .

 POVJERENSTVO  ZA  PROCJENU  ŠTETA

OPĆINE LOKVE
Lječeni ovisnici i igralište mogu zajedno 08.12.2017

Ljećeni ovisnici i dječje igralište mogu zajedno
I Rebalans i Vječnička pitanja 06.12.2017

Novi list 6.12.2017
Proslava 160 godina škole u Lokvama 05.12.2017

Proslaa 16 godina škole u Lokvama
Općina Lokve Prijatelj Djece 03.12.2017

12
Susret Goranskih crkvenih zborova 30.11.2017

a
3. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve

Materjali za 3. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

——————————————————————————-

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

3. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve
za ponedjeljak 04. prosinca 2017. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Preseljenje spomenika u Mrzloj Vodici
 3. I Izmjene i dopune  proračuna Općine Lokve za 2017 godinu
 4. I Izmjene i dopune  programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 5. I Izmjene i dopune  programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 6. Prijedlog odluke  Općine Lokve koje se odnose na redovito financiranje političkih stranaka za razdoblje I Kvartala  2017. Godine
 7. Prijedlog odluke  Općine Lokve koje se odnose na redovito financiranje političkih stranaka za razdoblje nakon formiranja novog Općinskog vijeća.
 8. Prijedlog odluke o otpisa duga za pravne osobe
 9. Prijedlog odluke  o prekoračenju po poslovnom računu Općine Lokve
 10. Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2017. Godine
 11. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine
 12. Prijedlog Odluke kojom se predlažu mrtvozornici za područje Općine Lokve
 13. Prijedlog Odluke o kapitalnim projektima
 14. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost Općine Lokve.
 15. Prijedlog odluke o imenovanju Odbora za Proračun i financije Općine Lokve.
 16. Prijedlog odluke o imenovanju Odbora za komunalne djelatnosti i promet Općine Lokve.
 17. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za gospodarski razvoj, turizam, malo i srednje poduzetništvo Općine Lokve.
 18. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za odgoj i školstvo Općine Lokve.
 19. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb Općine Lokve.
 20. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za sport i kulturu Općine Lokve.
 21. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i graditeljstvo Općine Lokve.
 22. Prijedlog Odluke o imenovanju Odbora za dodjelu priznanja Općine Lokve.
 23. Prijedlog Odluke o  naknadama troškova za rad Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika Općinskog načelnika

Privitak:
-       zapisnik s konstituirajuće sjednice općinskog vijeća Općine Lokve
-       materijali za predmetnu sjednicu

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik

Vid Arbanas,v.r.
E-Županija Brzi internet u Gorskom Kotaru do 2020 godine 27.11.2017

Slika1
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

    Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda
------------------------------------------------------------------------------------------------
01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava
02-OBRAZAC EN-1-Građevine
-------------------------------------------------------------------------------------------------

KLASA    :  920-11/17-01/01
UR.BROJ:  2112-01/4-17-1
Lokve, 14. prosinac  2017.godine

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji  (Klasa: 361-07/17-01/10 , Ur.broj : 2170/1-01--313-17-1 od  12. prosinac  2017. godine, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

OBAVJEŠTAVA

građane o postupku podnošenja

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE
 • dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.
 • oštećeni mogu prijaviti štetu od 14. do 18. prosinca 2017. godine.
 • šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.
 1. PRIJAVA  ŠTETE
Štetu se prijavljuje na obrascu EN - P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Lokve ( www.lokve.hr) ili osobno u prostorijama Općine Lokve ured pročelnika (gosp. Šafar  ili gđa. Doris). Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj  (vlasnik ili korisnik imovine, član  obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo. Pravne osobe uz prijavu podnose:
 1. izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 2. fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
 3. kopiju registracije tvrtke
 4. dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj  nepogodom
 5. izvorni primjerak dokumentacije s proračunom prema Metodologiji.
Uz prijavu je potrebno priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu na koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala za zakupljenom zemljištu. Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i gore navedenih dokumenata najkasnije do roka navedenog u točki A. U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica. Posebno se naglašava da se podatci za voće tj. voćke trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara ! Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu .

 POVJERENSTVO  ZA  PROCJENU  ŠTETA

OPĆINE LOKVE

×
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda ———————————————————————————————— 01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava 02-OBRAZAC EN-1-Građevine ————————————————————————————————- KLASA    :  920-11/17-01/01 UR.BROJ:  2112-01/4-17-1 Lokve, 14. prosinac  2017.godine Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode […]


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.