Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
3°C

Prijedlog izmjena i dopuna PPU Općine Lokve-Kartografski prikaz 15.02.2017

Odredbe – PPUO Lokve – izmjene i dopune

Kartografski prikaz u mjerilu 5000
Građevinska područja

Kartografski prikaz u mjerilu 25000
Korištenje i namjena površina, infrastrukturni sustavi i mreže, uvjeti korištenja i zaštite prostora…..

Sažetak – PPUO Lokve – izmjene i dopune
Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13) i Odluke načelnika Općine Lokve Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve objavljuje

J A V N U    R A S P R A V U

o

prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve provesti će se u razdoblju od 23.02.2017. godine do 09.03.2017. godine.

Javni uvid u Plan moći će se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 8,00 do 16,00 sati u vijećnici Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6  te na mrežnim stranicama – www.lokve.hr

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se:

28. 02. 2017. u 17,00 sati, u Vijećnici Općine Lokve

Pozivaju se zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Općini Lokve, Jedinstvenom upravnom odjelu, Šetalište Golubinjak 6, Lokve.  Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani s adresom podnositelja, u protivnom se neće razmatrati. Rok za dostavljanje mišljenja, prijedloga i primjedbi je 09.03.2017. godine.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LOKVE

KLASA:350-01/15-01/01
UR.BROJ:2112-02/5-17-6
Lokve; 15. veljače 2017.
Natječaj za provedbu podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, provedba tipa operacije 6.1.1. »Potpora mladim poljoprivrednicima« 06.02.2017

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. stavak 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

LINK

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-1-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima-provedba-tipa-operacije-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima-nn-1202016/

shutterstock_97336082-680x453
Natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Cilje ove operacije je pružanje pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima koja su orijentirana na tržišnu proizvodnju ali im nedostaju glavni resursi. Potpora će pomoći da ista postanu komercijalno održiva, što je preduvjet za postizanje konkurentnosti u poljoprivrednom sektoru.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2 »potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« i Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« u okviru Mjere M06 »Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 42/2015 i 6/2017) objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.3. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

LINK

http://ruralnirazvoj.hr/novosti/natjecaj-za-provedbu-podmjere-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/

indeksiraj
Obavjest za dostavu potvrde o školovanju 02.02.2017

Obavijest !

Obavještavamo učenike srednjih škola i studente sa prebivalištem u Općini Lokve da će s e sufinancirati troškovi prijevoza u obliku jednokratne pomoći.

Molimo učenike i studente da potvrdu o redovitom školovanju te brojeve vlastitih tekućih računa ili računa roditelja dostave najkasnije do 10. veljače 2017. godine u Općinu Lokve
Natječaj za financiranje javnih potreba u 2017. godini 31.01.2017

Natječaj za javne potrebe u 2017 godini. Word verzija

—————————————————————————————————–

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14), te Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine 26/15“), Općina Lokve raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2017. GODINI

Općina Lokve poziva sve udruge, organizacije civilnog društva, ustanove čiji osnivač nije Općina, da se prijave na ovaj javni natječaj za financiranje programa/projekta u  okviru Programa javnih potreba u 2017. godini (u daljnjem tekstu Natječaj).

 • Razdjel 002, glava 003  program 1008, aktivnost A100801  Kultura  ukupno : 30.000,00   kuna,
 • Razdjel 002, glava 003, program 1007, aktivnost A100703 Sport ukupno: 117.500,00  kuna,
 • Razdjel 002, glava 003, program 1008, aktivnost A108002 Ostale društvene djelatnosti ukupno:   37.500,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom   program/projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je  110.000,00 kuna.

Kroz Program javnih potreba podupiru se programi/projekti usmjereni na:  kulturu, tehničku kulturu, sport, odgoj i obrazovanje, socijalnu skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave i povećanje turističke ponude povezano s nekim od prethodnih prioritetnih područja

Podnositelji prijava dužni su uz prijavu na Natječaj dostaviti dokumentaciju kako slijedi:

Rok za podnošenje programa/projekta po ovom Natječaju je 30 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Općine Lokve.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno sa Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj stranici Općine Lokve: www.lokve.hr

Popunjena i ovjerena prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom ili osobno (predaja u pisarnici Općine), uz napomenu – „Prijava na natječaj za Javne potrebe 2017.g.“, dok se dokumentacija u elektroničkomobliku dostavlja na CD-u, DVD-u ili USB sticku, u prilogu dokumentacije u papirnatomobliku, na adresu:

OPĆINA LOKVE
Šetalište Golubinjak 6
51316 Lokve
s napomenom:

„Prijava na natječaj za Javne potrebe 2017.g.- ne otvarati“

Sve dodatne informacije nalaze se u Uputama za prijavitelje koje su zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom objavljene na mrežnoj stranici Općine Lokve: www.lokve.hr, a također mogu se dobiti i telefonom na broj +385 51 831 255, odnosno na adresu e-pošte: opcina@lokve.hr
Godišnji plan natječaja 20.01.2017

plan
Doček Nove 2017. godine u Lokvama “Around the clock” 26.12.2016

Doček Nove 2017. godine počinje 31.12.2016 u 8 sati ujutro i završava 1.1.2017 u 6 sati ujutro. Očekujemo Vas cijeli dan,

08:00 – sati posjetite naše kafiće u Lokvama i Mrzloj Vodici (Caffe bar “Floyd”, Caffe bar “Malik”- Lokve, Buffet “Carev most”, Objekt brze prehrane “Mrzlica”-Mrzla Vodica). U Caffe baru “Gorica” – Lokve očekuju Vas besplatne kobasice.

11:00 – sati počinjemo sa glazbenim program u šatoru ispred zgrade Općine Lokve. Nastupaju Mirna & Žan iz Delnica te Lokvarski rock Band “Lazy rain”. Cijelo vrijeme u šatoru dijelimo besplatne kobasice gdje Vas očekuje ugostitelj Caffe bar “Gorica” (Kuhano vino 6 kn) i ostala prigodna novogodišnja pića :) .

14:00 – sati VATROMET.

20:00 – sati početak zabave u Domu kulture (Ulaznica 30 kn bez hrane, 60 kn sa hranom – Gulaš ili zelje sa kobasicom) na kojoj nastupa Lokvarski sastav “Homer” i Ugostiteljski obrt “Mrzlica” sa ponudom jela i pića.

00:00 – sati VATROMET.

Veselimo se Vašem dolaskuNOVA GODINA 2017
24. sjednica Općinskog Vijeća Općine Lokve 16.12.2016

Materjali za 24. sjednicu Općinskog Vijeća Lokve – PDF

Strategija razvoja Općine Lokve 2016 – 2020.

————————————————————————————————————————————————————

Na temelju članka 11. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lokve („ Službene novine“ Primorsko – goranske županije 39/09 ) sazivam

24. sjednicu  Općinskog Vijeća Općine Lokve

za četvrtak 22. prosinac 2016. god. sa početkom u 18,00 sati

Sjednica će se održati u prostoriji Vijećnice Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6.
Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. II Izmjena proračuna Općine Lokve za 2016.g.
 3. II Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 4. II Izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
 5. II Izmjena Plana gradnje komunalnih vodnih građevina
 6. Prijedlog proračuna Općine Lokve za 2017. godinu i projekcije za 2018. godinu i 2019. Godinu
 7. Odluka o izvršavanju proračuna za 2017.
 8. Plan razvojnih programa za razdoblje od 2017. – 2019.
 9. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini.
 10. Prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
 11. Prijedlog plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2017. godini
 12. Prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
 13. Odluka o usvajanju Strategije razvoja 2016. – 2020. Općine Lokve
 14. Izvješće o poslovanju 2015. godina  Komunalno društvo Lokvarka d.o.o.

Molimo sve članove Općinskog vijeća da sjednici  prisustvuju, a u slučaju spriječenosti o tome obavijeste sazivača sjednice ili JUO Općine Lokve pismeno ili putem telefona na broj 051/831-255. PDF verziju možete preuzeti na http://lokve.hr/opcina/vijece/sjednice-opcinskog-vijeca-2016

Privitak:

-       zapisnik s 23. sjednice općinskog vijeća Općine Lokve
-       materijali za predmetnu sjednicu
-       strategija razvoja Općine Lokve 2016-2020 DVD- rom

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednica

Gordana Božić,v.r.
Natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2016./2017 07.12.2016

Općina Lokve raspisala je natječaje za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2016./2017.
Ove godine za dodjelu stipendija raspisana su ukupno dva natječaja i to:

- NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2016./2017. temeljem kriterija školskog/akademskog uspjeha – 2 učenika/studenta

- NATJEČAJ za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2016./2017. prema socijalnim kriterijima – 2 učenika/studenta

Na temelju svakog natječaja dodijelit će se ukupno 4 stipendija: 2 učeničkih i 2 studentskih.

Iznos stipendija utvrđuje se za učenike u visini od 400,00 kuna, a za studente u visini od 600,00 kuna mjesečno.
Stipendije se dodjeljuju na početku školske/akademske godine 2016./2017. za razdoblje deset mjeseci.

Rok za podnošenje prijava na sve vrste Natječaja je do 20. prosinac 2016. godine.
Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve

    Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13) i Odluke načelnika Općine Lokve Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve objavljuje

J A V N U    R A S P R A V U

o

prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve provesti će se u razdoblju od 23.02.2017. godine do 09.03.2017. godine. Javni uvid u Plan moći će se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 8,00 do 16,00 sati u vijećnici Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6  te na mrežnim stranicama – www.lokve.hr Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se:

28. 02. 2017. u 17,00 sati, u Vijećnici Općine Lokve

Pozivaju se zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi davanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Općini Lokve, Jedinstvenom upravnom odjelu, Šetalište Golubinjak 6, Lokve.  Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani s adresom podnositelja, u protivnom se neće razmatrati. Rok za dostavljanje mišljenja, prijedloga i primjedbi je 09.03.2017. godine.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE LOKVE

KLASA:350-01/15-01/01 UR.BROJ:2112-02/5-17-6 Lokve; 15. veljače 2017.
×
Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br.153/13) i Odluke načelnika Općine Lokve Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve objavljuje J A V N U    R A S P R A V U o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lokve provesti […]


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.