Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
ponedjeljak
12°C

Obavijest kandidatima za testiranje 19.06.2017

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOKVE
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 103-01/15-01704
URBROJ :2112-02/5-17-2

Lokve, 19. lipanj  2017. god.


Predmet : Obavijest kandidatima za testiranje

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca u Općini Lokve -  Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti ( 1 izvršitelj/ica) da će se testiranje kandidata održati : dana 27. lipnja 2017. god. sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51 316 Lokve.

Lista kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete ;

 1. Jadranka Andrić- Maravić
 2. Davor Šporer
 3. Petra Mrle
 4. Doris Kolar

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Predsjednik povjerenstva za provedbu natječaja
PODACI vezani uz natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti 30.05.2017

PODACI  vezani uz natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti

( 1 izvršitelj/ica) u Općini Lokve – Jedinstveni upravni odjel uz probni rad o 3 (tri) mjeseca

Natječaj je objavljen u 24 SATA  07. svibnja 2017. god.

Opis poslova radnog mjesta :

 • obavlja sve poslove iz domene koordinacije i suradnje odbora Općine, socijalne, zdravstvene skrbi te provodi upravni postupak
 • obavlja sve poslove u svezi dodjele stipendije i pomoći za učenike i studente
 • obavlja poslove vezane uz javne potrebe općine
 • obavlja poslove vezane uz službu web FB stranicu
 • obavlja poslove vezane uz praćenje vijesti o Općini Lokve u mediji i stvar baza istu (Press cliping)
 • obavlja poslove objave akata u službenom listu i na web stranici
 • obavlja poslove u svezi dodjele javnih priznanja
 • sudjeluje u izradi općinskog proračuna
 • sudjeluje u organizaciji i pripremi sjednica općinskog vijeća, dostavlja materijale za sjednice općinskog vijeća, vodi izrađuje zapisnike istih, izrađuje pismene otprave istih
 • kontrolira i obračunava evidencije utroška goriva temeljem dostavljene dokumentacije te putnih naloga
 • obavlja administrativne i protokolarne poslove za potrebe općine
 • obavlja poslove uredskog poslovanja
 • obavlja poslove otpreme i prijema pošte
 • obavlja poslove urudžbenog zapisnika i vodi poslove arhive, skrbi o arhivskom materijalu i surađuje sa državom arhivom vezano uz arhivsku građu, predlaže pravila klasifikacije i urudžbiranja predmeta, vodi registar odluka općinskog vijeća, vodi poslove pisarnice
 • ažurira bazu službenih podataka koji se odnose na komunalnu naknadu i doprinos, poslovne prostore, javne površine te kuće za odmo0r, prati izvršenje istih te vrši naplatu i prisilnu naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa
 • obavlja poslove kontrole i nadzora potrošnje fiksne-mobilne telefonije, interneta koji se nalazi u vlasništvu općine
 • sudjeluje u praćenju javnih natječaja te priprema materijale za prijavu općine za sufinanciranje raznih projekata i programa od strane EU, RH, PGŽ-a i sl, vrši nadzor nad njihovim trošenjem te dostavlja potrebna izviješća u svezi istih
 • sudjeluje i priprema i kontrolira potrebnu dokumentaciju prema fondovima EU,RH i PGŽ te koordinira rad sa konzultantskim kućama
 • obavlja poslove praćenja i distribucije e-pošte domene lokve.hr
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik ili načelnik

Podaci o plaći :

Osnovica za obračun plaće u bruto iznosu od  4.342,51 kn

Postotak uvećanja za svaku navršenu godinu radnog staža 0,5 %

Prethodna  provjera znanja i sposobnosti kandidata : obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Kandidati su obvezni pristupit provjeri znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu. Najmanje pet dana prije održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti na web stranici Općine Lokve www.lokve.hr i oglasnoj ploči Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51 316 Lokve objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje :

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15 )
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11 )
 • Zakon o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“, br. 47/09 )
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“,br.36/95, 70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94713,153/13,147/14 i 36/15 )
 • Zakon o proračunu ( „Narodne novine“, br. 87/08 i 136/12 i 15715 )
 • Statut Općine Lokve ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 18/13 )
 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lokve ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 33/09 )

 

                                                                                                Pročelnik

                                                                                            Dragan Šafar

 
JAVNI POZIV ZA UCRTAVANJE CESTE 27.05.2017

JAVNI POZIV

Na zahtjev Općine Lokve, Lokve, Šetalište Golubinjak 6 (OIB: 28587364712), izvršiti će se utvrđivanje granica nerazvrstane ceste (evidentirane u registru nerazvrstanih cesta Općine Lokve pod oznakom GB 02) u svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta na k.č.br. 1262, 1296/14, 1296/16 u k.o. Mrzla Vodica, te se obavještavaju nositelji stvarnih prava na spomenutim katastarskim česticama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta da se odazovu utvrđivanju granica i to dana 29. svibnja 2017. (ponedjeljak) u 13:00h na licu mjesta u Mrzloj Vodici.

Prilikom utvrđivanja granica navedene nerazvrstane ceste, obilježavati će se granice navedene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije „U.O.I.G. Vidmar“ d.o.o. iz Ravne Gore.

Evidentiranje nerazvrstane ceste izvršiti će se temeljem članaka od 123. do 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) na osnovu kojih se evidentira u katastru i u zemljišnoj knjizi.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u izrađeni geodetski elaborat evidentiranja navedene nerazvrstane ceste i to dana 31. svibnja 2017. u 09:00h u prostorijama Općine Lokve.

Također obavještavaju se stvarni korisnici za nerazvrstane ceste u naselju Lokve slijedećih oznaka (evidentiranih u registru nerazvrstanih cesta Općine Lokve):

 1. Nerazvrstana cesta oznake GB 17 (cesta od kafića Malik do Ulice Njivice) i GB 28 (odvojak ulice Rudolfa Strohala) na k.č.br. 2969/1, 2972/1, 3090/3, 3090/4, 3092, 3093, 3094/2, 3106, 3107, 3108, 3109, 3111/3, 3111/4, 3112, 3114, 3115/1, 3115/2, 3115/3, 3115/4, 3172/2, 4773/1 u k.o. Lokve
 2. Nerazvrstana cesta oznake GB 40 (cesta koja vodi ka spilji „Lokvarka“) na k.č.br. 4594/1, 4600/1, 4600/2 i 4603 u k.o. Lokve

da će se uvid u izrađeni geodetski elaborat izvršiti istog dana kad i nerazvrstana cesta u Mrzlim Vodicama oznake GB 02 (31. svibnja 2017. u 09:00h) u prostorijama Općine Lokve. Navedene nerazvrstane ceste oznake GB 17 i GB 40 su utvrđene (omeđene) 2016. godine sa stvarnim korisnicima na licu mjesta.
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017 26.05.2017

3060_0013060_002 3059_001
JAVNA RASPRAVA O ŠIROKOPOJASNOJ INFRASTRUKTURI 24.05.2017

banner_ejr
Rezultati Lokalnih izbora 2017 23.05.2017

 

3014_0013013_0013013_002

 
Natječaj za upis djece u odjel predškolskog odgoja i obrazovanja 11.05.2017

vrtić1vrtić2
LOKALNI IZBORI 2017. 08.05.2017

Odlukom od 13. travnja 2017. godine Vlada Republike Hrvatske raspisala je izbore za
-    članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
-    općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
-    zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno općinskih načelnika iz reda hrvatskog naroda.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske kojom se raspisuju gore navedeni  izbori, za dan njihove provedbe određen je 21. svibnja 2017. godine.

Sve informacije vezane za provedbu navedenih izbora dostupne su na službenim mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske http://www.izbori.hr

 
Javni natječaj- Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti 07.05.2017

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine 86/08 i 61/11- dalje u tekstu: Zakon),  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca u Općinu Lokve -  Jedinstveni upravni odjel

 • Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti ( 1 izvršitelj/ica)

Stručni  uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomskog ili drugog društvenog smjera
 • 3 godine radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu
 • položen državni stručni ispit

Natjecati se mogu i kandidati koji su prema ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu odgovarajuće struke. Osim stručnih uvjeta za prijem u službu kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11).

U službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijem postoje zapreke propisane člankom 15. i 16. Zakona o  službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. (NN 86/08 i 61/11).

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Natjecati s mogu i kandidati bez položenog državnog stručnog ispita uz obvezu da ispit polože u zakonskom roku.

Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom za vrijeme natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( ugovor, rješenje, odluke i sl.).

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, provesti će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Općine Lokve (www.lokve.hr) i na oglasnoj ploči Općine Lokve ( Šetelište Golubinjak 6. ) objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, način i vrijeme obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru. Na istoj web stranici i oglasnoj ploči objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje 5 dana prije održavanje provjere. Intervju se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% iz pisanog testiranja.

Kandidati su  prijavu na natječaj obvezni priložit ;

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi ( preslik diplome ),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 • preslik svjedodžbe o položenom stručnom ispitu ( ako kandidati imaju položen državni stručni ispit )
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu ( ispis elektroničnog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim  u evidenciji Hrvatskog zavod za mirovinsko osiguranje),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje 3 godine što se dokazuje ( ugovorom o radu, rješenjem i sl.) o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke od najmanje 3 godine koje je evidentirano u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje o nekažnjavanju (original ne stariji od 3 mjeseca),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak ( ne starije od 3 mjeseca)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijem u službu postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona (izjavu nije potrebno ovjeravati)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat  nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijemu u službu.

Prijave na  natječaj

podnose se u roku osam (8) dana od objave natječaja u 24 sata  na adresu Općina Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51 316  Lokve s naznakom «Natječaj »- ne otvarati.

Prijave se mogu dostaviti i u pisarnici Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51 316 Lokve.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina se prijava neće razmatrati. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavit će se pisana obavijest.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                Općina Lokve

 
USKRŠNJA ČESTITKA 15.04.2017

tmp_26428-FB_IMG_1492287863453-273886599
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017

    3060_0013060_002 3059_001    
×
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.