Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
petak
4°C

Dan sjećanja na Vukovar i Škabrnju 18.11. 17.11.2017

gg

Hrvatski sabor donio je 29. listopada 1999. Odluku o proglašenju dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine, kako bi se dostojanstveno i primjereno odala počast svim sudionicima obrane Vukovara, grada – simbola hrvatske slobode.
POREZ NA NEKRETNINE 14.08.2017

Poštovani,

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne Novine 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti dosadašnju komunalnu naknadu.

Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu i uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija  i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine. 

Kako su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine potrebno je popuniti obrazac koji se nalazi u privitku.

Napominjemo, kako je za svaku nekretninu potrebno ispuniti posebnu prijavu, ukoliko se ista nekretnina koristi za dvije ili više različitih namjena prijavu treba ispuniti za svaku namjenu posebno s naznakom površine koja se za određenu namjenu koristi.

 

NAPOMENA:  UKOLIKO POREZNI OBVEZNIK NE DOSTAVI TRAŽENE PODATKE,  OPĆINA LOKVE ĆE POSTUPITI SUKLADNO ČLANKU 59. ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, TE ĆE SE UTVRDITI POREZNA OBVEZA S NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA STANJE I NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA DOB NEKRETNINE.

 

Popunjen obrazac  možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Općina Lokve, Jedinstveni upravni odjel, Šetalište Golubinjak 6,  51 316 Lokve  najkasnije do 15. rujna 2017. godine.
Obrazac  možete preuzeti ovdje: Upitnik za poreznog obveznika

 

Pročelnik

Jedinstvenog upravnog odjela

Dragan Šafar, dipl. iur., v.r.

 
Čestitka dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja 05.08.2017

dan oluja
PRIJEDLOZI ZA DODJELU OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2017. GODINU 04.08.2017

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA LOKVE

OPĆINSKI  NAČELNIK
KLASA: 061-01 /17-01/01
URBROJ: 2112-02/1-17-1
Lokve, 4. kolovoz  2017.

 

PRIJEDLOZI  ZA  DODJELU OPĆINSKIH  PRIZNANJA  ZA  2017. GODINU

 
Sukladno Statutu Općine Lokve  “ Službene novine PGŽ  18/2013  “ , Načelnik Općine Lokve raspisuje :

 

Javni poziv za dodjelu općinskih priznanja Općine Lokve

 

Priznanja će biti uručena primateljima i to : pojedincima, udrugama, gospodarskim i društvenim subjektima prigodom Dana Općine Lokve – 2017. godine .

 

Prema općinskoj Odluci, priznanja Općine Lokve dodjeljuju se kao :

-          Nagrada za životno djelo

-          Godišnja nagrada

-          Počasni građanin Općine Lokve  

-          Zahvalnica Općine Lokve  

 

Pozivamo Predlagače da svoje prijedloge za dodjelu općinskih priznanja u pisanom obliku dostave načelniku Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51 316 Lokve  i to zaključno do 11. kolovoza 2017.  godine / petak /

                                                

                                                    

                                                           Općinski načelnik  :

                                                           Toni Štimac  v.r.
Obavijest kandidatima za testiranje 19.06.2017

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOKVE
Jedinstveni upravni odjel

KLASA: 103-01/15-01704
URBROJ :2112-02/5-17-2

Lokve, 19. lipanj  2017. god.


Predmet : Obavijest kandidatima za testiranje

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na javni natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca u Općini Lokve -  Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti ( 1 izvršitelj/ica) da će se testiranje kandidata održati : dana 27. lipnja 2017. god. sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51 316 Lokve.

Lista kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete ;

 1. Jadranka Andrić- Maravić
 2. Davor Šporer
 3. Petra Mrle
 4. Doris Kolar

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Predsjednik povjerenstva za provedbu natječaja
PODACI vezani uz natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti 30.05.2017

PODACI  vezani uz natječaj za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto Samostalni upravni referent za društvene i financijske djelatnosti

( 1 izvršitelj/ica) u Općini Lokve – Jedinstveni upravni odjel uz probni rad o 3 (tri) mjeseca

Natječaj je objavljen u 24 SATA  07. svibnja 2017. god.

Opis poslova radnog mjesta :

 • obavlja sve poslove iz domene koordinacije i suradnje odbora Općine, socijalne, zdravstvene skrbi te provodi upravni postupak
 • obavlja sve poslove u svezi dodjele stipendije i pomoći za učenike i studente
 • obavlja poslove vezane uz javne potrebe općine
 • obavlja poslove vezane uz službu web FB stranicu
 • obavlja poslove vezane uz praćenje vijesti o Općini Lokve u mediji i stvar baza istu (Press cliping)
 • obavlja poslove objave akata u službenom listu i na web stranici
 • obavlja poslove u svezi dodjele javnih priznanja
 • sudjeluje u izradi općinskog proračuna
 • sudjeluje u organizaciji i pripremi sjednica općinskog vijeća, dostavlja materijale za sjednice općinskog vijeća, vodi izrađuje zapisnike istih, izrađuje pismene otprave istih
 • kontrolira i obračunava evidencije utroška goriva temeljem dostavljene dokumentacije te putnih naloga
 • obavlja administrativne i protokolarne poslove za potrebe općine
 • obavlja poslove uredskog poslovanja
 • obavlja poslove otpreme i prijema pošte
 • obavlja poslove urudžbenog zapisnika i vodi poslove arhive, skrbi o arhivskom materijalu i surađuje sa državom arhivom vezano uz arhivsku građu, predlaže pravila klasifikacije i urudžbiranja predmeta, vodi registar odluka općinskog vijeća, vodi poslove pisarnice
 • ažurira bazu službenih podataka koji se odnose na komunalnu naknadu i doprinos, poslovne prostore, javne površine te kuće za odmo0r, prati izvršenje istih te vrši naplatu i prisilnu naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa
 • obavlja poslove kontrole i nadzora potrošnje fiksne-mobilne telefonije, interneta koji se nalazi u vlasništvu općine
 • sudjeluje u praćenju javnih natječaja te priprema materijale za prijavu općine za sufinanciranje raznih projekata i programa od strane EU, RH, PGŽ-a i sl, vrši nadzor nad njihovim trošenjem te dostavlja potrebna izviješća u svezi istih
 • sudjeluje i priprema i kontrolira potrebnu dokumentaciju prema fondovima EU,RH i PGŽ te koordinira rad sa konzultantskim kućama
 • obavlja poslove praćenja i distribucije e-pošte domene lokve.hr
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik ili načelnik

Podaci o plaći :

Osnovica za obračun plaće u bruto iznosu od  4.342,51 kn

Postotak uvećanja za svaku navršenu godinu radnog staža 0,5 %

Prethodna  provjera znanja i sposobnosti kandidata : obuhvaća pismeno testiranje i intervju. Kandidati su obvezni pristupit provjeri znanja i sposobnosti putem pismenog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu. Najmanje pet dana prije održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti na web stranici Općine Lokve www.lokve.hr i oglasnoj ploči Općine Lokve, Šetalište Golubinjak 6., 51 316 Lokve objaviti će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje :

 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12,19/13 i 137/15 )
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( „Narodne novine“, br. 86/08 i 61/11 )
 • Zakon o općem upravnom postupku ( „Narodne novine“, br. 47/09 )
 • Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“,br.36/95, 70/97,128/99,57/00,129/00,59/01,26/03,82/04,110/04,178/04,38/09,79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94713,153/13,147/14 i 36/15 )
 • Zakon o proračunu ( „Narodne novine“, br. 87/08 i 136/12 i 15715 )
 • Statut Općine Lokve ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 18/13 )
 • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lokve ( „Službene novine Primorsko-goranske županije“, br. 33/09 )

 

                                                                                                Pročelnik

                                                                                            Dragan Šafar

 
JAVNI POZIV ZA UCRTAVANJE CESTE 27.05.2017

JAVNI POZIV

Na zahtjev Općine Lokve, Lokve, Šetalište Golubinjak 6 (OIB: 28587364712), izvršiti će se utvrđivanje granica nerazvrstane ceste (evidentirane u registru nerazvrstanih cesta Općine Lokve pod oznakom GB 02) u svrhu izrade geodetskog elaborata evidentiranja nerazvrstanih cesta na k.č.br. 1262, 1296/14, 1296/16 u k.o. Mrzla Vodica, te se obavještavaju nositelji stvarnih prava na spomenutim katastarskim česticama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta da se odazovu utvrđivanju granica i to dana 29. svibnja 2017. (ponedjeljak) u 13:00h na licu mjesta u Mrzloj Vodici.

Prilikom utvrđivanja granica navedene nerazvrstane ceste, obilježavati će se granice navedene ceste uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije „U.O.I.G. Vidmar“ d.o.o. iz Ravne Gore.

Evidentiranje nerazvrstane ceste izvršiti će se temeljem članaka od 123. do 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) na osnovu kojih se evidentira u katastru i u zemljišnoj knjizi.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u izrađeni geodetski elaborat evidentiranja navedene nerazvrstane ceste i to dana 31. svibnja 2017. u 09:00h u prostorijama Općine Lokve.

Također obavještavaju se stvarni korisnici za nerazvrstane ceste u naselju Lokve slijedećih oznaka (evidentiranih u registru nerazvrstanih cesta Općine Lokve):

 1. Nerazvrstana cesta oznake GB 17 (cesta od kafića Malik do Ulice Njivice) i GB 28 (odvojak ulice Rudolfa Strohala) na k.č.br. 2969/1, 2972/1, 3090/3, 3090/4, 3092, 3093, 3094/2, 3106, 3107, 3108, 3109, 3111/3, 3111/4, 3112, 3114, 3115/1, 3115/2, 3115/3, 3115/4, 3172/2, 4773/1 u k.o. Lokve
 2. Nerazvrstana cesta oznake GB 40 (cesta koja vodi ka spilji „Lokvarka“) na k.č.br. 4594/1, 4600/1, 4600/2 i 4603 u k.o. Lokve

da će se uvid u izrađeni geodetski elaborat izvršiti istog dana kad i nerazvrstana cesta u Mrzlim Vodicama oznake GB 02 (31. svibnja 2017. u 09:00h) u prostorijama Općine Lokve. Navedene nerazvrstane ceste oznake GB 17 i GB 40 su utvrđene (omeđene) 2016. godine sa stvarnim korisnicima na licu mjesta.
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017 26.05.2017

3060_0013060_002 3059_001
JAVNA RASPRAVA O ŠIROKOPOJASNOJ INFRASTRUKTURI 24.05.2017

banner_ejr
Rezultati Lokalnih izbora 2017 23.05.2017

 

3014_0013013_0013013_002

 
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017

    3060_0013060_002 3059_001    
×
Konačni rezultati Lokalni Izbori 2017


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.