Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
petak
-2°C

Pravo na pristup informacijama

Pismeni zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

 • putem faxa na broj +385 51 508 077
 • putem elektroničke pošte: procelnik@lokve.hr
 • poštom na adresu: Općina Lokve, Šetalište Golubinjak 6, 51316 LOKVE

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama:

Obrazac-Zahtjev za pristup inforamcijama – PDF

—————————————————————————————————————

Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03), članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« PGŽ broj 37/05 i 33/07) i članka 25. i 26. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Lokve (»Službene novine« PGŽ broj 4/06), Općinsko Poglavarstvo Općine Lokve, na 36. redovnoj sjednici održanoj 2. veljače 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Lokve

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Lokve, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija, u smislu članka 1. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija – Katalog informacija Općine Lokve, a koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama utvrđen je Odlukom o određivanju Službenika za informacije, KLASA: 022-05/08-01/01, UR. BROJ: 2112- 02/3-08-01 od 2. veljače 2008. godine.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informacije kojem je omogućen pristup informaciji, izradom preslike dokumenta koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 2,00 kune, po stranici preslike, kao i naknadu materijalnih troškova u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije (manipulativni troškovi u svezi vođenja postupka, poštarine i sl.) u iznosu od 30,00 kuna.

Naknada iz prethodnog stavka uplaćuje se u korist proračuna Općine Lokve, žiro-račun: 2402006-1823700007, poziv na broj: 22 5703-OIB, za fizičke osobe i 21 5703- mb, za pravne osobe, označavanjem svrhe uplate: naknada za uvid u Katalog informacija.

 
Kaznama protiv psečih “bombi” na ulicama

    Lokve Psi    
×
Brzi linkovi

proracun

euprojekti

sjedniceov

lokveumedijima

natjecaji

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi

prostorniplanovi
Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr

srk lokvarka

android applikacija
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.