Logo Opcina Lokve

Općina Lokve

Internet portal Općine Lokve
vremenska
prognoza
vrijeme-u-lokvama
subota
0°C

Pravo na pristup informacijama

Pismeni zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

 • putem faxa na broj +385 51 508 077
 • putem elektroničke pošte: procelnik@lokve.hr
 • poštom na adresu: Općina Lokve, Šetalište Golubinjak 6, 51316 LOKVE

Službena osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama:

Obrazac-Zahtjev za pristup inforamcijama – PDF

—————————————————————————————————————

Na temelju članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« broj 172/03), članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« PGŽ broj 37/05 i 33/07) i članka 25. i 26. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Lokve (»Službene novine« PGŽ broj 4/06), Općinsko Poglavarstvo Općine Lokve, na 36. redovnoj sjednici održanoj 2. veljače 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Lokve

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Lokve, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 2.

Dokumenti na kojima je zapisana ili unesena informacija, u smislu članka 1. ove Odluke, utvrđeni su u sistematiziranom pregledu informacija – Katalog informacija Općine Lokve, a koji je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama utvrđen je Odlukom o određivanju Službenika za informacije, KLASA: 022-05/08-01/01, UR. BROJ: 2112- 02/3-08-01 od 2. veljače 2008. godine.

Članak 4.

Ovlaštenik prava na informacije kojem je omogućen pristup informaciji, izradom preslike dokumenta koji sadrže traženu informaciju, dužan je platiti naknadu za izradu preslike u iznosu od 2,00 kune, po stranici preslike, kao i naknadu materijalnih troškova u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije (manipulativni troškovi u svezi vođenja postupka, poštarine i sl.) u iznosu od 30,00 kuna.

Naknada iz prethodnog stavka uplaćuje se u korist proračuna Općine Lokve, žiro-račun: 2402006-1823700007, poziv na broj: 22 5703-OIB, za fizičke osobe i 21 5703- mb, za pravne osobe, označavanjem svrhe uplate: naknada za uvid u Katalog informacija.

 
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

    Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda
------------------------------------------------------------------------------------------------
01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava
02-OBRAZAC EN-1-Građevine
-------------------------------------------------------------------------------------------------

KLASA    :  920-11/17-01/01
UR.BROJ:  2112-01/4-17-1
Lokve, 14. prosinac  2017.godine

Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode za sve jedinice lokalne samouprave sa područja Gorskog kotara u Primorsko-goranskoj županiji  (Klasa: 361-07/17-01/10 , Ur.broj : 2170/1-01--313-17-1 od  12. prosinac  2017. godine, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

 

OBAVJEŠTAVA

građane o postupku podnošenja

PRIJAVA ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 1. ROKOVI ZA PRIJAVLJIVANJE ŠTETE
 • dužnost je svake fizičke i pravne osobe prijaviti štetu u skladu sa čl. 28. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.
 • oštećeni mogu prijaviti štetu od 14. do 18. prosinca 2017. godine.
 • šteta prijavljena nakon tog roka ne uzima se u obzir.
 1. PRIJAVA  ŠTETE
Štetu se prijavljuje na obrascu EN - P „Prijava štete od elementarne nepogode “ koji se može preuzeti na službenim stranicama Općine Lokve ( www.lokve.hr) ili osobno u prostorijama Općine Lokve ured pročelnika (gosp. Šafar  ili gđa. Doris). Prijavu štete na imovini fizičkih osoba potpisuje prijavitelj  (vlasnik ili korisnik imovine, član  obitelji ili član stručnog povjerenstva). Šteta se procjenjuje u cjelini za svako domaćinstvo. Pravne osobe uz prijavu podnose:
 1. izvještaj u kojem se navode okolnosti u kojima je šteta nastala te njene kratkoročne i dugoročne posljedice za pravnu osobu iznos sredstava koja su dobivena ili se očekuju s naslova osiguranja imovine
 2. fotodokumentaciju iz koje se može dobiti uvid u opseg počinjene štete
 3. kopiju registracije tvrtke
 4. dokumente kojima dokazuju pravo vlasništva ili korištenja na imovini pogođenoj  nepogodom
 5. izvorni primjerak dokumentacije s proračunom prema Metodologiji.
Uz prijavu je potrebno priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu na koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala za zakupljenom zemljištu. Obavještavaju se oštećeni da štete mogu prijaviti, dostavljanjem ispunjenog obrasca i gore navedenih dokumenata najkasnije do roka navedenog u točki A. U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica. Posebno se naglašava da se podatci za voće tj. voćke trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara ! Po primitku prijava, Općinsko povjerenstvo će iste obraditi i podnijeti izvješće o elementarnoj nepogodi Županijskom povjerenstvu .

 POVJERENSTVO  ZA  PROCJENU  ŠTETA

OPĆINE LOKVE

×
POZIV ZA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

Odluka Župana Zlatka Komadine  o proglašenju Elementarna nepogoda ———————————————————————————————— 01-OBRAZAC EN-P-Općenita prijava 02-OBRAZAC EN-1-Građevine ————————————————————————————————- KLASA    :  920-11/17-01/01 UR.BROJ:  2112-01/4-17-1 Lokve, 14. prosinac  2017.godine Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i Metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 96/98) te Odluci o proglašenju elementarne nepogode […]


Pročitaj sve...

Tražilica

Linkovi

opcina_lokve_turisticka_zajednica

opcina_lokve_osnovna_skola

opcina_lokve_lokvarka

opcina_lokve_gkr
Prati nas na facebooku

© Općina Lokve 2013.