cellphone cellular communication connection
Grb Općine Lokve

O P Ć I N A  L O K V E
Šetalište Golubinjak br. 6,
51316 LOKVE, Hrvatska
OIB: 28587364712
Tel.:+385 51 831 255
Fax. +385 51 508 077
E-mail: opcina@lokve.hr
E.mail adresa za kornespodenciju tjela državne uprave: pisarnica@lokve.hr
IBAN: HR7724020061823700007

FunkcijaIme i prezimeE-mailTelefon
NačelnikToni Štimacnacelnik@lokve.hr
PročelnicaSanja Čop dipl.oec.sanja@lokve.hr
Viši referent za 
proračun i financijske poslove
Đurđa Malnar mag.oec.malnar@lokve.hr
Samostalni upravni referent za društvene  i financijske djelatnostiDoris Kolar, dipl.oec.doris@lokve.hr
Viši savjetnik za opće, kadrovske i imovinskopravne posloveIvana Pintar dipl. iurivana@lokve.hr
Referent za komunalne poslove, praćenje stanja u prostoru, groblje i komunalni redarNenad Štanfelnenad@lokve.hr
Podijeli:
Skip to content