Nenad Štanfel Nenad Štanfel
e-mail: nenad@lokve.hr

Referent  za komunalne poslove,  praćenje stanja u prostoru, groblje i  komunalni redar

 • obavlja poslove komunalnog gospodarstva i redarstva, te  priprema i izrađuje planove i prijedloge programa izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te ostalih objekata u vlasništvu Općine
 • nadzire primjenu propisa iz domene komunalnog redarstva  te poduzima potrebne mjere protiv prekršitelja propisa iz domene komunalnog  redarstva, podnosi zahtjeve za njihovim sankcijama provodi upravni postupak iz domene komunalnog redarstva kao  i odgovarajućih zakona
 • obavlja poslove upravljanja grobljem, vođenje evidencije grobnih mjesta, izdavanje računa te vodi brigu o naplati potraživanja, vođenje pripadajuće dokumentacije i svih poslova vezano za održavanja reda i uređenja groblje sukladno zakonom o grobljima  , poslove vezane uz koncesije.
 • vrši kontrolu dimnjačarske službe te održavanja javnih i zelenih površina provodi odluku o držanju kućnih ljubimaca, sudjeluje u radu službe za dezinsekciju i deratizaciju
 • sudjeluje u vršenju kontrole sa općinskim načelnik radnih naloga za ugovorne radove
 • organizira pružanje komunalnih i drugih usluga građanima
 • Sudjeluje i provodi određene radnje za općinu u izradi projektne i druge dokumentacije iz svoje nadležnosti te ishodovanja akata temeljem kojih se može graditi
 • obavlja poslove kontrole prometne signalizacije, javne rasvjete, zimske službe, oborinske odvodnje, divljih deponija (vodi popis, organizira te koordinira njihovo čišćenje te brine o dokumentaciji sukladno zakonima višeg reda),  obavlja poslove vezane uz održavanje svih oblika javnih manifestacija, skupova i priredbi (koordinira sa nadležnom PP Delnice)
 • obavlja prijevoz za službene potrebe, skrbi o redovnom održavanje službenog voznog parka, obavlja manje poslove održavanja službenih i ostalih objekata u vlasništvu Općine
 • obavlja i nadzire poslove zaštite na radu te kontrolira usklađenost sa zakonom o zaštiti na radu
 • obavlja poslove kontrole i nadzora potrošnje električne energije i potrošnje vode,  mjerila koji se nalaze u vlasništvu općine
 • sudjeluje u evidenciju sitnog inventara (kratkotrajnu imovinu) i dugotrajnu imovinu
 • sudjeluje u organizaciji i pripremi sjednica općinskog vijeća, dostavlja materijale za sjednice općinskog vijeća
 • obavlja poslova praćenja i distribuciju  e-pošte domene lokve.hr
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik ili načelnik
 • poslovi iz domena građevinske inspekcije
 • javni radovi ( organizacija posla, nadzor )
 • poslovi prema zakonu o veterinarstvu, čl 102
Podijeli:
Skip to content