gđa. Sandra Okanović

Predsjednica Općinskog vijeća
e-mail: vijece@lokve.hr

Općinsko vijeće donosi:

 • Statut Općine,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine,
 • proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina,odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 (jedan milijun) kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u proračunu, a stjecanje i otuđivanje pokretnina i nekretnina provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • odluku o promjeni granice Općine,
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela,
 • donosi Odluku o utvrđivanju koeficijenta za izračun plaće ili naknade načelniku, zamjeniku načelnika kao i službenicima i namještenicima JUO prema zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj samoupravi,
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatosti od interesa za Općinu,
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 • raspisuje lokalni referendum,
 • bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Općinskog vijeća,
 • bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja na temelju javnih natječaja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, ovim Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,
 • donosi odluke o pokroviteljstvima Općine,
 • donosi odluku o izradi prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na prijedlog načelnika,
 • donosi odluku o imenovanju i razrješenju članova skupštine društava u vlasništvu Općine,
 • donosi odluku o imenovanju i razrješenju člana Nadzornog odbora i člana skupštine društava u vlasništvu ili suvlasništvu Općine, osim ako statutom nije drugačije određeno,
 • donosi odluku o formiranju mjesnih odbora na području Općine.

Potpredsjednica Općinskog vijeća

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

gđa. Sanja Beljan Brkić

Potpredsjednica Općinskog vijeća

Članovi Općinskog vijeća Općine Lokve 

 1. Sandra Okanović (SDP-HSU) – predsjednica
 2. Sanja Beljan Brkić  (HDZ) – potpredsjednica
 3. Benjamin Bašić (SDP-HSU)
 4. Anđelko Žagar (SDP-HSU)
 5. Terza Gašparac (HDZ)
 6. Gordana Božić (SDP-HSU)
 7. Saša Štimac (SDP-HSU)
 8. Doris Bilokapić (HDZ)
 9. Tanjica Šafar (SDP-HSU)
Podijeli:
Skip to content