10446558_10203625708856434_2169497004235266786_nDoris Kolar, dipl.oec.
e-mail: doris@lokve.hr

Samostalni upravni referent za društvene  i financijske djelatnosti

 • obavlja sve poslove iz domene koordinacije i suradnje odbora Općine socijalne, zdravstvene skrbi te provodi upravni postupak
 • obavlja sve poslove u svezi dodjele stipendija i pomoći za učenike i studente
 • obavlja poslove vezane uz javne potrebe Općine
 • obavlja poslove vezane uz službenu web i FB stranicu
 • obavlja poslove vezane uz praćenja vijesti o Općini Lokve u mediji i stvara baza istu (Press cliping)
 • obavlja poslove  objave akata u službenom listu i na web stranici
 • obavlja poslove u svezi dodjele javnih priznanja
 • sudjeluje u izradi Općinskog proračuna
 • sudjeluje u organizaciji i pripremi sjednica općinskog vijeća, dostavlja materijale za sjednice općinskog vijeća, vodi i izrađuje zapisnike sa istih, izrađuje pismene otprave istih
 • kontrolira i obračunava evidencije utroška goriva temeljem dostavljene dokumentacije te putnih naloga
 • obavlja administrativne i protokolarne poslove za potrebe općine
 • obavlja poslove uredskog poslovanja,
 • obavlja poslove otpreme i prijma pošte
 • obavlja poslove urudžbenog zapisnika  i vodi poslove arhive, skrbi o arhivskom materijalu i surađuje s državnim arhivom vezano uz    arhivsku građu, predlaže pravila klasifikacije i urudžbiranja predmeta, vodi registar odluka općinskog vijeća, vodi poslove pisarnice
 • ažurira bazu službenih podataka koji se odnose na komunalnu naknadu i doprinos,  poslovne prostor,  javne  površine te kuće za odmor, prati  izvršenje istih te vrši naplatu i prisilnu naplatu komunalne naknade kao i komunalnog doprinosa
 • obavlja poslove kontrole i nadzora potrošnje fiksne-mobilne telefonije, interneta koji se nalaze u vlasništvu općine
 • sudjeluje u praćenju  javnih natječaja te priprema materijale za prijavu Općine za sufinanciranje raznih projekata i programa od strane EU, RH, PGŽ-a i sl. vrši nadzor nad njihovim trošenjem te dostavlja potrebna izvješća u svezi istih
 • Sudjeluje i priprema i kontrolira potrebnu dokumentaciju prema fondovima EU, RH i PGŽ  te koordinira rad sa konzultantskim kućama
 • obavlja poslova praćenja i distribuciju  e-pošte domene lokve.hr
 • vodi personalne evidencije (očevidnik) o zaposlenicima i dužnosnicima, vrši prijave i odjave u vezi radnih odnosa
 • sudjeluje u postupku prijava i ostvarivanja naknada u slučaju elementarnih nepogoda
 • prati izvršenje trajanja ugovora te njihovo provođenje
 • čuva općinske pečate, štambilje i žigove i njihovu službenu evidenciju
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik ili načelnik

 

Podijeli:
Skip to content