111

  gosp. Toni Štimac

  Načelnik općine Lokve
E-mail: nacelnik@lokve.hr

Djelokrug rada Općinskog načelnika u obavljanju izvršne vlasti Općinski načelnik:

 • priprema prijedloge općih akata
 • izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća
 • utvrđuje prijedlog proračuna i projekcije proračuna Općine
 • predlaže polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna
 • upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Općine Lokve čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, do najviše 1.000.000 kuna, te ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
 • upravlja prihodima i rashodima Općine Lokve Sukladno zakonu i ovlastima iz ovog Statuta,
 • upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine Lokve Sukladno zakonu i ovlastima iz ovog Statuta,
 • donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Općine Lokve
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela
 • predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba
 • razmatra nacrt i utvrđuje Konačni prijedlog prostornog plana
 • obavlja poslove gospodarenja nekretninama
 • donosi odluku o Objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti, sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti
 • donosi odluku o Objavi prikupljanja ponuda ili raspisvanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova
 • zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima i odlukama vijeća
 • osniva radna tijela općinskog načelnika
 • donosi odluke o pokroviteljstvima
 • podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu
 • provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Lokve u skladu s posebnom odluku općinskog vijeće prostorima o poslovnim
 • usmjerava djelovanje upravnih tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Lokve, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Općini Lokve
 • nadzire rad upravnih tijela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.
Podijeli:
Skip to content