Odluka o Grobljima PDF

Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05) i članka 18. Statuta Općine Lokve (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/05 i 33/07), Općinsko vijeće Općine Lokve, na svojoj 33. sjednici 23. ožujka 2009. godine, donosi

ODLUKU
o grobljima

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuje obavljanje komunalne djelatnosti održavanja i upravljanja grobljima kao i izgradnja i uređenje grobova na području Općine Lokve, a posebice odredbe glede:

– uvjeta upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem,

– mjerila i načina dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje,

– uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta, godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta,

– vremenskih razmaka ukopa

– održavanje groblja i uklanjanje otpada,

– izgradnja i uređenje grobova,

– kaznene odredbe,

– nadzor,

– prijelazne i završne odredbe.

Članak 2.

Pod grobljem u smislu ove Odluke smatra se ograđeni prostor zemljišta na kojem se nalaze grobna mjesta, prateće građevine i komunalna infrastruktura. Pratećom građevinom u smislu ove Odluke smatra se mrtvačnica, kapelica na groblju i sl.

Pod grobnim mjestom u smislu ove Odluke smatraju se grobovi, grobnice i niše namijenjene za ukop umrlih osoba.

Pod korisnikom grobnog mjesta u smislu ove Odluke razumijevaju se osobe kojima je grobno mjesto dodijeljeno rješenjem, odnosno osobe koje su do stupanja na snagu ove Odluke imale rješenje ili zaključen ugovor o korištenju grobnog mjesta.

Članak 3.

Na području Općine Lokve, ukop se obavlja na groblju Lokve i na groblju Mrzla Vodica, u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, te u skladu s običajima.

II. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJIMA

Članak 4.

Grobljima iz članka 3. ove Odluke upravlja Komunalno društvo »Lokvarka« d.o.o. (u daljnjem tekstu: Uprava groblja), kojeg je Općina Lokve (u daljnjem tekstu: Općina) jedini osnivač.

Uprava groblja obavlja i pogrebne poslove na području Općine Lokve ili ih putem Ugovora na temelju raspisanog natječaja može ustupiti pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje pogrebnih poslova.

Članak 5.

Pod upravljanjem se podrazumijeva dodjela grobnih mjesta, uređenje, rekonstrukcija i održavanje groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima.

Uprava groblja obvezna je:

– upravljati grobljem pažnjom dobrog gospodara,

– osigurati uređenje i održavanje groblja na način da ne narušava pijetet prema umrlim osobama, a sukladno Programu uređenja i održavanja groblja.

Članak 6.

Uprava groblja može uređivati svojim općim aktima odnose koji se odnose na djelatnost održavanja, uređenja i korištenja groblja i grobnih mjesta a koji nisu uređeni ovom Odlukom, kao i rješavati u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornostima pravnih i fizičkih osoba sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Zakonom o grobljima.

Članak 7.

Uprava groblja dužna je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Lokve.

Članak 8.

Uprava groblja je dužna pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere da se osiguraju grobna mjesta zainteresiranim osobama, a ako to nije moguće zbog nedostatka prostora na groblju, pravovremeno poduzimati odgovarajuće mjere radi rekonstrukcije, odnosno proširenja postojećeg ili izgradnju novog groblja.

Članak 9.

Za uređenje i preinaku groba, korisnik grobnog mjesta mora ishoditi suglasnost Uprave groblja.

III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

Članak 10.

Grobno mjesto dodjeljuje na korištenje Uprava groblja.

Grobna mjesta dodjeljuju se prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta kojeg donosi Uprava groblja, redoslijedom prema brojevima grobnih mjesta označenim u Planu, a na način da su u najvećoj mogućoj mjeri nastoji usvojiti želje korisnika, te prema raspoloživim mjestima.

Plan rasporeda i korištenja grobnih mjesta mora sadržavati: Plan svih groblja na području Općine Lokve, Plan rasporeda grobnih mjesta za svako groblje posebno, s naznačenim oznakama, brojevima grobnih mjesta i njihovim površinama, Grafički prikaz rasporeda, a može sadržavati i druge podatke vezane za raspored i korištenje grobnih mjesta.

Članak 11.

Grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika koji je u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Lokve, osobi koja je član obitelji pokojnika ili osobi koja je s pokojnikom imala zaključen ugovor o doživotnom uzdržavanju.

Članovi obitelji pokojnika u smislu stavka 1. ove odluke smatraju se: supružnik, vanbračni supružnik, djeca, uključujući i usvojenu djecu te njihovi supružnici i djeca, roditelji, skrbnici, braća i sestre i njihovi supružnici i djeca.

Iznimno, grobno mjesto dodjeljuje se na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika s prebivalištem izvan Općine Lokve, a čija obitelj ima porijeklo iz Općine Lokve, pod uvjetom da Uprava groblja raspolaže dovoljnim brojem praznih grobnih mjesta.

Članak 12.

Uprava groblja donosi rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje sukladno članku 13. Zakona o grobljima.

Protiv Rješenja iz stavka 1. ovog članka stranka može izjaviti žalbu Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lokve.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se i visina naknade za dodjelu na korištenje grobnog mjesta.

Članak 13.

Uprava groblja neće dati grobno mjesto na korištenje osobi koja na jednom od groblja iz članka 3. ove Odluke već ima na korištenju grobno mjesto u kojem je moguć ukop.

Članak 14.

Korisnik grobnog mjesta može ugovorom ustupiti korištenje grobnog mjesta uz suglasnost članova njegove obitelji koji imaju pravo ukopa i suglasnost Uprave groblja trećoj osobi koja ima prebivalište na području Općine Lokve, a nema na korištenju grobno mjesto na jednom od groblja iz članka 3. ove Odluke.

Ugovor o ustupanju tog korištenja mora se dostaviti Upravi groblja radi upisa novog korisnika u grobni očevidnik.

Članak 15.

Nakon smrti korisnika grobnog mjesta, korištenje grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici.

Članak 16.

Oprema i uređaj groba izgrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom pa, stoga, ako se uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređaja groba novi korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju Upravi groblja priložiti i dokaz o plaćenom porezu na promet te nekretnine.

Članak 17.

Grobna mjesta na kojima je sagrađen nadgrobni uređaj, odnosno ona koja su sagrađena kao grobnice, dodjeljuju se na temelju neposrednog zahtjeva, prikupljanjem ponuda ili natječaja.

Uprava groblja odlučuje o načinu dodjele grobnih mjesta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 18.

Uprava groblja će obustaviti ukope u grobno mjesto u slučaju spora o pravu ukopa, odnosno korištenje grobnog mjesta dok spor ne bude riješen.

Članak 19.

Pravo korištenja grobnog mjesta može se izgubiti samo na način određen Zakonom (odredbe o napuštenim grobovima).

Neće se smatrati napuštenim grobovima u smislu Zakona o grobljima:

– grobovi iz članka 11. stavak 3. zakona o grobljima,

– grobovi osoba koje su značajne za Općinu Lokve jer su stekle izvanredne zasluge na naučnom, kulturnom ili političkom polju ili su doprinijele razvoju Općine Lokve,

– grobovi antifašističkih boraca, žrtava terora i branitelja poginulih u Domovinskom ratu.

Općinsko vijeće utvrđuje popis umrlih osoba iz stavka 2. ovog članka.

Uprava groblja održava grobove iz stavka 2. ovog članka kao i uređenje i održavanje centralnog križa, a sredstva za održavanje osiguravaju se u proračunu Općine Lokve.

IV. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA

Članak 20.

Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu te o tome donosi rješenje.

Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća i godišnju grobnu naknadu.

Visinu naknade utvrđuje Uprava groblja, a korisnik ju plaća najkasnije do 31. ožujka tekuće godine po ispostavljenom računu Uprave groblja.

Godišnja naknada za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se na bazi procjene održavanja i uređenja groblja utvrđene programom uređenja i održavanja, na način da se troškovi dijele na sve korisnike grobnih mjesta, razmjerno površini svakog grobnog mjesta u ukupnoj površini svih grobnih mjesta.

Članak 21.

Korisnik kojemu se grobno mjesto dodjeljuje na korištenje dužan je platiti naknadu za korištenje grobnog mjesta u roku od mjesec dana od dana donošenja rješenja o davanju grobnog mjesta na korištenje.

Visinu naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje određuje Uprava groblja, s tim da se u naknadu uračunava:

– pripadajuća površina zemljišta koju obuhvaća grobno mjesto

– troškovi opremanja groblja odgovarajućom komunalnom i drugom infrastrukturom

– prebivalištu korisnika na koga je naslovljen zahtjev.

Članak 22.

Troškovi opremanja groblja iz stavka 2. članka 21. ove Odluke odgovarajućom komunalnom i drugom infrastrukturom utvrđuje se na bazi stvarnih troškova uređenja groblja i izgradnje novih grobnih mjesta, koji se svode na m2 grobnog mjesta na način da se ukupni troškovi dijele sa ukupnom površinom svih grobnih mjesta.

V. VREMENSKI RAZMAK UKOPA

Članak 23.

Ukop u popunjeno mjesto može se obaviti nakon isteka roka od 15 godina od posljednjeg ukopa.

Ako je grobnica za polaganje ljesova sagrađena u više razina, grobno se mjesto smatra popunjenim kada su sve razine popunjene te se ukop može obaviti nakon proteka 30 godina od prvog ukopa.

Članak 24.

Privremeni ukop u grobno mjesto može se obaviti u sljedećim slučajevima:

– ako je pokojnik u trenutku smrti imao prebivalište na području Općine Lokve, a nema osigurano grobno mjesto i

– ako će posmrtni ostaci pokojnika biti premješteni u drugi grad, općinu ili državu na konačni ukop sve uz uvjet da Uprava groblja za to ima na raspolaganju slobodno grobno mjesto.

Članak 25.

Za privremeni ukop u grobno mjesto neophodno je pismeno odobrenje korisnika grobnog mjesta.

Prijenos privremeno ukopanog pokojnika u grobno mjesto za konačni ukop, može se obaviti samo uz odobrenje korisnika grobnog mjesta.

Članak 26.

Uprava groblja mora Planom uređenja i rasporeda grobova predvidjeti grobna mjesta za privremeni ukop.

Umrla osoba može se smjestiti u privremeno grobno mjesto samo u dvostrukom (limenom ili drvenom) lijesu i to najduže do 6 (šest) mjeseci.

Članak 27.

Iskop umrlih, odnosno njihovih posmrtnih ostataka (ekshumacija) mogu se obavljati na osnovi odobrenja koje pribavi rodbina ili osobe koje su se brinule o pokopu po službenoj dužnosti, kada za to postoje opravdani razlozi i po odluci suda.

Iskope obavljaju zaposlenici koncesionara za pogrebne poslove.

Iskop se može izvršiti samo na osnovi odobrenja sanitarnog inspektora, koji mora biti nazočan iskopu.

Članak 28.

Obred pogreba vrši se prema volji umrlog, njegove obitelji ili osobe koja podmiruje troškove ukopa.

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 29.

Pod održavanjem groblja u smislu ove odluke podrazumijeva se održavanje i čišćenje zemljišta, staza i putova na groblju od otpada, održavanje mrtvačnica, dvorane za izlaganje na odru i drugih pratećih objekata vezanih za pogrebne poslove, te uzgoj i održavanje zelenila.

Pod otpadom se u smislu ove Odluke smatraju svi materijali koji su na bilo koji način naneseni odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled groblja te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima, koji zbog proteka vremena narušavaju izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta su ih propustili pravovremeno ukloniti.

Groblje održava i otpad uklanja Uprava groblja, koja je dužna donijeti Godišnji plan održavanja groblja.

Članak 30.

Uprava groblja je dužna radnje iz članka 29. ove Odluke obavljati kontinuirano, na način da groblje ili objekti na groblju budu uredni i čisti, a u funkcionalnom smislu ispravni i na način da se ne vrijeđaju osjećaji pijeteta prema mrtvima.

Članak 31.

O uređenju i održavanju dodijeljenih grobnih mjesta i grobnica dužni su se brinuti korisnici grobnog mjesta, održavati red i čistoću na način da se ne oštećuju ili na bilo koji način smetaju druga grobna mjesta.

Ako korisnici grobova ili grobnica iste ne održavaju, Uprava groblja dužna ih je upozoriti na njihove obveze. Ukoliko ni tada ne urede grobove ili grobnice koje su im dodijeljene na korištenje, Uprava groblja će to učiniti o trošku korisnika.

Korisnici grobnih mjesta mogu povjeriti Upravi groblja brigu oko njihova održavanja, a mogu ovlastiti i treću osobu za brigu oko grobnog mjesta te o tome obavijestiti Upravu groblja.

Svaki grob odnosno grobnica mora biti označena prikladnim nadgrobnim znakom.

Članak 32.

Uprava groblja dužna je odrediti vrijeme kojim se dopušta mještanima posjet na grobljima.

Posjetitelji groblja dužni su se na grobljima kretati u miru i tišini te se ponašati u skladu s poštovanjem prema umrlima.

Uprava groblja dužna je obavijest iz stavka 1. ove Odluke izložiti na vidljivom mjestu, naročito na ulazu u groblja.

Članak 33.

Na grobljima je zabranjeno:

– onečišćavati grobove, staze i uređaje,

– obavljati bilo kakvu trgovinu,

– bez odobrenja ulaziti u mrtvačnicu u vrijeme koje nije određeno,

– bukom narušavati mir na groblju,

– dovoditi pse i druge životinje,

– neovlašteno kositi travu,

– gaziti po grobovima i nasadima i oštećivati grobove, spomenike i nadgrobne znakove, klupe i ostale objekte i uređaje,

– pisati po grobnim spomenicima i znakovima,

– trgati i odnositi cvijeće i nasade s grobova, cvjetnjaka i parkova na groblju,

– stavljati neprikladne slike, natpise, predmete ili reklame,

– prometovati bilo kakvim vozilom, osim vozila koja se koriste u svezi s radovima na groblju,

– sađenje bilo kakve vegetacije po vlastitom nahođenju korisnika,

– graditi nadgrobne spomenike bez suglasnosti Uprave groblja,

– uređivati staze bilo kakvom vrstom radova (betoniranje, popločavanje, nasipavanje i sl.) bez suglasnosti Uprave groblja.

Svu evidentiranu štetu dužan je podmiriti počinitelj iste na temelju očevida i zapisnika komunalnog redara i djelatnika Uprave groblja.

Članak 34.

Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima, grobnicama, nišama ili pretincima koje prouzroče treće osobe.

Članak 35.

Grobove ili grobnice za koje se ne može utvrditi njihov korisnik održava i uređuje Uprava groblja, u zakonskim okvirima.

Uređenje i održavanje centralnog križa i spomen obilježja boraca antifašističke borbe II. svjetskog rata i spomen obilježja učesnika Domovinskog rata ako ih ima, obveza je Uprave groblja, a troškovi se podmiruju iz Proračuna Općine.

VII. IZGRADNJA I UREĐENJE GROBOVA

Članak 36.

Svaki grob odnosno grobnica mora biti označena prikladnim nadgrobnim znakom.

Natpisi na grobovima i grobnicama ne smiju vrijeđati ničije nacionalne, vjerske ili moralne osjećaje, niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.

Natpisi na grobovima ili grobnicama osoba koje su zadužile hrvatski narod trebaju biti nanovo ispisani tekstom koji točno i dolično objašnjava njihovu ulogu u životu hrvatskog naroda, ako postojeći natpisi, ispisani u vrijeme represivnih režima, nisu u tom smislu cjeloviti.

Članak 37.

Korisnik grobnog mjesta odlučuje o obliku i načinu uređenja grobnog mjesta.

Nadgrobni spomenici moraju biti izgrađeni od čvrstog materijala, te moraju po obliku i načinu izvedbe biti u skladu okolinom i mjesnim običajima, o čemu je mjerodavno mišljenje Uprave groblja.

Prije izgradnje nadgrobnog spomenika korisnik grobnog mjesta mora ishoditi suglasnost Uprave groblja glede oblika i načina izvedbe istog.

Članak 38.

Za izgradnju grobnica, nadgrobnih spomenika i drugih objekata na groblju koja se u smislu važećih propisa smatraju građevinskim objektima, potrebno je odobrenje nadležnih službi.

U slučaju kada odobrenje za gradnju nije potrebno, uvjete gradnje i preinake objekata na groblju utvrđuje Uprava groblja u skladu s Planom.

Članak 39.

Grobna mjesta i drugi objekti na groblju moraju se izgrađivati prema planu uređenja groblja i rasporeda grobova, a u skladu s propisima o građenju, estetskim, sanitarnim i drugim tehničkom pravilima.

Pri izvođenju radova iz stavka 1. ovog članka, izvođači su dužni pridržavati se odredaba o redu na groblju, a posebice:

– radovi se moraju izvoditi na način da se do najveće mjere očuva mir i dostojanstvo na groblju, a mogu se obavljati samo u radne dane, odnosno kada to odredi Uprava groblja;

– građevni materijal može se držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na način da ne ometa redovnu uporabu groblja;

– u slučaju prekida radova, kao i poslije njihovog završetka, izvođač je dužan bez odlaganja radilište dovesti u prijašnje stanje.

Radovi na uređenju i izgradnji grobova i drugih objekata na groblju mogu se obavljati samo nakon prethodne prijave Upravi groblja i davanja osiguranja za namirenje troškova koje će uprava groblja imati u svezi s iskolčenjem pravca za uređenje grobnog mjesta, odvoz iskopane zemlje i kamena kao i drugih otpadaka, uređenje putova i staza, utrošak vode, struje i sl.

Uprava groblja će zabraniti rad na određenom objektu onom izvođaču radova koji započne s radovima bez prethodne dozvole i davanja osiguranja za namirenje troškova iz prethodnog stavka.

Članak 40.

U roku od 3 (tri) dana po završetku radova korisnik grobnog mjesta dužan je o tome obavijestiti Upravu groblja. Ovlaštena osoba izvršit će očevid i o tome sastaviti zapisnik.

Smatra se da su radovi uredno izvršeni ako:

– je nadgrobni spomenik izgrađen u skladu s dogovorom i suglasnosti Uprave groblja.

– je okoliš u zoni gradnje očišćen od otpadnog materijala koji se mora ukloniti s groblja,

– su sva eventualna oštećenja na stazama i zelenim površinama sanirana.

U slučaju oštećenja drugih grobova, način i obim sanacije utvrđuje se zasebnim zapisnikom kojeg sastavlja Uprava groblja sa strankama u sporu, na temelju kojeg se vrši popravak na teret korisnika.

VIII. KAZNENE ODREDBE

Članak 41.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se Uprave groblja ako:

– ne postupi na način određen člankom 26. ove Odluke,

– ne postupi na način određen člankom 29. i 30. ove Odluke,

Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 42.

Novčanom kaznom od 1.500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ili obrtnik ako izvodi radove na izgradnji grobnih mjesta protivno odredbi članka 39. ove Odluke.

Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 43.

Novčanom kaznom od 300,00 do 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba:

– ako ne uređuje i ne održava grobno mjesto na način propisan člankom 31. ove Odluke,

– ako prije izgradnje nadgrobnog spomenika ne ishodi suglasnost Uprave groblja iz članka 37. stavka 3. i članka 39. ove Odluke,

– ako izvodi radove na izgradnji grobnih mjesta protivno odredbi članka 39. ove Odluke.

IX. NADZOR

Članak 44.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja komunalni redar Općine Lokve.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Uprava groblja dužna je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti akt o pravilima ponašanja na groblju, donijeti Planove uređenja, održavanja i rasporeda grobova i ostale akte propisane Zakonom o grobljima (»Narodne novine« broj 19/98) i Pravilnikom o grobljima (»Narodne novine« broj 99/02).

Oduku o pravilima ponašanja na groblju Uprava groblja dužna je izložiti na vidljivom mjestu, naročito na ulazu u groblja.

Članak 46.

Uprava groblja dužna jer u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove Odluke donijeti Pravilnik o upravljanju grobljima, sukladno Zakonu o grobljima, ovoj Odluci te ostalim aktima i propisima.

Članak 47.

Uprava groblja dužna je voditi grobni očevidnik, registar umrlih osoba po prezimenu, imenu, imenu oca te matični

broj građana umrle osobe s naznakom gdje je ukopan. Sastavni dio očevidnika je i položajni plan grobnih mjesta i grobnica.

Članak 48.

Korisnicima grobnih mjesta koji su do dana stupanja na snagu ove Odluke imali status korisnika grobnog mjesta temeljem ugovora o korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme, izdat će se rješenje o dodjeli grobnog mjesta na neodređeno vrijeme po isteku ugovora o korištenju.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, korisnik neće biti u obvezi plaćati naknadu iz članka 21. ove Odluke.

Članak 49.

Osoba koja smatra da je korisnik groba, a nije upisana u grobni očevidnik, može zatražiti upis na temelju valjane pravne isprave.

Članak 50.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/09-01/01

Ur. broj: 2120-02/1-09-1

Lokve, 23. ožujka 2009.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Dragan Hrvat, v.r.

Podijeli:
Skip to content