Sanja Čop dipl.oec.
e-mail: procelnik@lokve.hr

Pročelnik upravnog odjela

 • upravlja i rukovodi Upravnim odjelom u skladu sa zakonom i  drugim propisima
 • organizira, koordinira i kontrolira rad u Upravnom odjelu, brine o zakonitom
 • i pravovremenom obavljanju poslova iz njegove nadležnosti,
 • upravlja donošenjem akata za čije je predlaganje upravni odjel ovlašten,  propisima,  priprema nacrte općih akata, programa, izvješća
 • osigurava suradnju Odjela s tijelima državne uprave i tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i dr. institucijama
 • predlaže načelniku određena rješenja iz djelokruga rada upravnog Odjela
 • prati propise iz nadležnosti Odjela
 • obavlja nadzor nad radom službenika, provodi postupke zbog povrede službene dužnosti, ocjenjuje službenike i namještenike
 • raspoređuje poslove i zadaće, daje službenicima  upute za rad
 • sudjeluje u izradi prostorno planske dokumentacije, organizira i sudjeluje u provođenju potrebnih radnji u postupku donošenja planova
 • odlučuje o prijmu u službu, rasporedu na radno mjesto te o drugim pravima službenika kao i o prestanku službe
 • sudjeluje u organizaciji i pripremi sjednica općinskog vijeća
 • obavlja poslove vezane uz izbor, politički sustav
 • obavlja stručne poslove pripreme i realizacije oko prodaje, najma i otkupa nekretnina u vlasništvu općine
 • sudjeluje i provodi određene radnje u izradi projektne i druge dokumentacije iz svoje nadležnosti te ishodovanje  akata temeljem kojih se može graditi
 • izrađuje prijedloge ugovora i sporazuma koje općina sklapa sa pravnim osobama
 • izrađuje rješenja, ugovore o radu, ugovore o djelu i druge akte iz radnih odnosa
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri načelnik
Podijeli:
Skip to content