I. izmjene proračuna za 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu

(Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sastavlja se za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine)

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2022. godinu

Proračunski vodič za građane – 2023. godina

Proračunski vodič za građane – Proračun u malom za 2023. godinu

Proračun za 2023. godinu  i projekcije za 2024. i 2025. godinu

 1. Sažetak
 2. I. Opći dio – a. račun prihoda i rashoda (prihodi poslovanja)
 3. I. Opći dio – a. račun prihoda i rashoda (rashodi poslovanja)
 4. I. Opći dio – a. račun prihoda i rashoda (rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji)
 5. I. Opći dio – b. račun financiranja
 6. II. Posebni dio
 7. Prihodi i primici – po pozicijama
 8. Posebni dio – po pozicijama

Prijedlog proračuna za 2023. godinu  i projekcije za 2024. i 2025. godinu

 1. Sažetak
 2. I. Opći dio – a. račun prihoda i rashoda (prihodi poslovanja)
 3. I. Opći dio – a. račun prihoda i rashoda (rashodi poslovanja)
 4. I. Opći dio – a. račun prihoda i rashoda (rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji)
 5. I. Opći dio – b. račun financiranja
 6. II. Posebni dio
 7. Prihodi i primici – po pozicijama
 8. Posebni dio – po pozicijama
Podijeli:
Skip to content