13939561_10207563175902413_9106506186621237093_n Đurđa Malnar, mag.oec.
e-mail: malnar@lokve.hr

Viši referent za  proračun i financijske poslove

 • obavlja financijske poslove vezane uz unos ulaznih faktura i transfera, knjiženje rashoda, plaćanje računa Općine putem interneta,
 • izrađuje izvješća o danim zajmovima i primljenim otplatama,
 • sudjeluje u izradi proračuna kao i svim njegovim izmjenama
 • vrši kontrolu namjenskog korištenja sredstava, brine o prilivu sredstava u proračun i plaćanju dospjelih obveza
 • sudjeluje u obavljanju poslova s proračunskim i izvan proračunskim korisnicima
 • izrađuje financijske izvještaje, godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaj o izvršenju proračuna
 • obavlja poslove likvidature, preknjižavanja u likvidaturi i financijama te ostali poslovi u likvidaturi.
 • vrši poslove slanja opomena proračunskim dužnicima te naplatu i prisilnu naplatu , komunalnog doprinosa, najmova te ostalih potraživanja Općine
 • vrši plaćanje anuiteta po kreditima kao i usklađivanje kartica sa PP-a
 • vrši knjiženje rashoda u financijama te knjiženja temeljnica, obavlja poslove vezane uz kompenzacije, izrađuje cesije te sudjeluje u izradi ostale planske i financijske dokumentacije
 • vodi godišnji popis materijalne i nematerijalne imovine
 • izrađuje  izvješća o investicijama u zaštitu okoliša (IDU-OK) te godišnjeg izvještaja o investicijama u dugotrajnu imovinu
 • obavlja aktivnosti vezane uz upitnik o fiskalnoj odgovornosti
 • poslovi vezani uz objavu podataka temeljem Zakona o pravu na pristup  informacijama
 • sudjeluje u organizaciji i pripremi sjednica općinskog vijeća
 • vodi blagajnu i blagajničko poslovanje
 • sudjeluje u  poslovima obračuna i isplate troškova prisustvovanja na sjednicama nazočnim članovima Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela, nazočnim zaposlenicima Općine, te o istima vodi evidenciju
 • obavlja poslove vezane uz zakup poslovnog prostora
 • vrši poslove slanja i kreiranja uplatnica za dječji vrtić
 • obavlja poslova praćenja i distribuciju  e-pošte domene lokve.hr
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik ili načelnik
Podijeli:
Skip to content