Ivana Pintar dipl. iur
e-mail: ivana@lokve.hr

 • sudjeluje u organizaciji i pripremi sjednica općinskog vijeća
 • obavlja poslove u svezi ljudskih i kadrovskih resursa vezanih uz prijem i osposobljavanje te izrađuje potrebne interne akte
 • izrađuje sva potrebna rješenja i odluke vezane za radno pravni status službenika i namještenika
 • daje mišljenja, tumačenja i odgovore po predmetima u okviru svoje nadležnosti, prima stranke i rješava po zahtjevima istih u okviru svoje nadležnosti
 • izrađuje odluke, dostavlja na nadzor donesene odluke, zaključke i druge akte Općinskog načelnika i Općinskog vijeća iz svoje nadležnosti – vodi upravni postupak i rješava o upravnim stvarima iz svoje nadležnosti
 • izrađuje prijedloge ugovora i sporazuma koje općina sklapa s pravnim i fizičkim osobama
  po punomoći zastupa Općinu u postupcima pred upravnim tijelima ili sudovima, kada to ne vrši opunomoćenik obavlja poslove vezane uz izbore i politički sustav
 • obavlja stručne poslove pripreme i realizacije oko prodaje, najma i otkupa nekretnina u vlasništvu Općine
 • sudjeluje i provodi određene radnje u izradi projektne i druge dokumentacije iz svoje nadležnosti, te ishodovanja akata temeljem kojih se može graditi,
 • izrađuje ugovore za izgradnju i održavanje komunalnih i drugih objekata kojih je investitor i vlasnik Općina sudjeluje u postupku prijava i ostvarivanja naknada u slučaju elementarnih nepogoda
 • sastavlja i ažurira registar vlasništva općine
 • elektronički unosi i ažurira podatke o pojavnim oblicima državne imovine kojom Općina upravlja ili raspolaže u Središnji registar državne imovine no bavlja sve poslove vezane uz zaštitu osobnih podataka (prikupljanje, obrada, korištenje i zaštita)  obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik
Podijeli:
Skip to content