Poštovani mještani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u javnom savjetovanju u donošenju

NACRTA STRATEGIJE UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM OPĆINE LOKVE ZA RAZDOBLJE 2024.-2030. GODINE

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Lokve za razdoblje 2024.-2030. godine (u daljnjem tekstu: Strategija) donosi se za potrebe Općine Lokve, a predstavlja obvezujući dokument u funkciji učinkovitog, djelotvornog i transparentnog upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lokve.

Strategija određuje dugoročne ciljeve i smjernice za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Općine Lokve. Strategijom se želi osigurati ekonomski svrhovito, učinkovito i transparentno upravljanje imovinom Općine Lokve, uz očuvanje i pronalaženje optimalnih rješenja za Općinu pri upravljanju i raspolaganju imovinom.

Na izradu i donošenje Strategije na odgovarajući način se primjenjuju pravila o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Stoga se ova Strategija oslanja na Zakon o upravljanju državnom imovinom (NN, broj 52/18, 155/23), Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine” br. 155/23), Strategiju upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025. (NN, 96/19) te na odredbe i načela koja su propisana za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom.

Strategijom upravljanja imovinom za razdoblje 2024.–2030.  Općina Lokve će odrediti stratešku ulogu imovine, a posebice nekretnina u svom vlasništvu, u ostvarivanju ciljeva svog poslovanja te će na temelju iste donositi godišnje planove upravljanja i raspolaganja imovinom, koji će detaljno razrađivati utvrđene ciljeve i mjere za ispunjenje tih ciljeva.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje 31. siječnja 2024.  godine i traje zaključno do 01. ožujka 2024. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt Strategije.

Pisane primjedbe na  prijedlog  Strategije dostavljaju se na zadanom obrascu (u prilogu) i to elektroničkom poštom na e-mail: pisarnica@lokve.hr

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću.

Dokument za savjetovanje i obrasce za dostavu prijedloga možete pogledati ovdje.

Prilozi:

  1. Nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Lokve za razdoblje 2024.-2030. godine
  2. Obrazac sudjelovanja javnosti u savjetovanju
  3. Izvješće o provedenom savjetovanju
Podijeli:
Skip to content