Temeljem odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 69/22) tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.

Sukladno istom, Općina Lokve otvara savjetovanje s javnošću o Nacrtu procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lokve.

Cilj provođenja savjetovanja:

Upoznavanje javnosti s nacrtom Procjene rizika te prikupljanje mišljenja, primjedbi, prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

Obrazloženje:

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21, 114/22) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća.

Procjena rizika od velikih nesreća (u daljnjem tekstu Procjena rizika) izrađuje se u svrhu smanjenja rizika i posljedica velikih nesreća, odnosno prepoznavanja i učinkovitijeg upravljanja rizicima.

Potreba izrade Procjene rizika za Općinu Lokve temelji se na sljedećim društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima:

  • unaprjeđenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, osiguranja, investiranja te ostalim srodnim aktivnostima,
  • standardiziranje procjenjivanja rizika na svim razinama planiranja u svrhu lakšeg nadzora i interpretacije izlaznih rezultata,
  • jačanje dosljednosti radi lakše usporedbe rezultata različitih područja i/ili prijetnji.

Procesi i metodologije analiziranja i procjenjivanja rizika kontinuirano se razvijaju i modificiraju sukladno promjenama u okolišu. Stoga izrađena Procjena rizika Općine Lokve predstavlja stanje na području Općine Lokve s danom donošenja dokumenta.

Općinski načelnik Općine Lokve dana 13. prosinca 2023.  godine donosi ODLUKU o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Lokve i  osnivanju Radne skupine za izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Lokve (KLASA: 024-01/23-01/32, URBROJ: 2170-23-02-23-1) u kojoj je osnovana Radna skupina za izradu Procjene rizika u kojoj su određeni sudionici (radna skupina) u izradi navedenog dokumenta, a vodeći se Smjernicama Primorsko-goranske županije za potrebe izrade procjene rizika od velikih nesreća Primorsko-goranske županije i jedinica lokalnih samouprava (KLASA: 022-04/17-01/5, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-11, od dana 6. veljače 2017. g.).

Radna skupina izabrala je rizike koji su karakteristični za područje Općine Lokve i obrađuju se u Procjeni, a vodeći se Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Primorsko-goranske županije.

Tijekom izrade Procjene rizika ugovorom je angažirana tvrtka DLS d.o.o. ovlaštenik za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite i to u svojstvu konzultanta.

____________________________________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću započinje 08. svibnja 2024.  godine i traje zaključno do 07. lipnja 2024. godine, koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na Nacrt Procjene rizika.

Pozivamo sve zainteresirane da Pisane primjedbe na  prijedlog  Procjene dostavljaju  na zadanom obrascu (u prilogu) i to elektroničkom poštom na e-mail: pisarnica@lokve.hr

Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) nakon provedenog savjetovanja sa javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa javnošću.

Dokument za savjetovanje i obrasce za dostavu prijedloga možete pogledati ovdje:

Podijeli:
Skip to content